0

ഹോളിയും ഹോളികയും

വെള്ളി,മാര്‍ച്ച് 6, 2009
0
1
ഹോളി വന്നണഞ്ഞു, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്‍റെ ലീലാവിലാസങ്ങള്‍ അരങ്ങേറിയ വൃന്ദാവനം താളമേളങ്ങളുടെയും നൃത്തങ്ങളുടെയും ലഹരിയില്‍ ...
1
2
ശിശിരം കഴിഞ്ഞു. ഇനി പൂക്കളുടെയും പ്രേമത്തിന്‍റെയും ആനന്ദത്തിന്‍റെയും കാലമാണ്. വസന്തത്തിന്‍റെ ആഗമനം കുറിക്കുന്ന ഹോളി. ...
2
3
ഇന്ത്യ നിറങ്ങളില്‍ കുളിക്കുന്ന ദിനമാണ് ഹോളി. ഹോളിയുടെ ആഘോഷ നിറങ്ങളാല്‍ ഇന്ത്യ ആഹ്ളാദ തിമിര്‍പ്പിലാവുന്നു. ...
3
4

ഹോളിനാളിലെ പൂജ

വെള്ളി,മാര്‍ച്ച് 6, 2009
ഹോളി നാളിലെ പൂജയ്ക്ക് ആദ്യമായി നിലം ചാണകം കൊണ്ട് ശുദ്ധമാക്കണം. അനന്തരം ഒരു നീളമുള്ള വടിയുടെ നാലുവശവും അത്തിക്കാ മാല ...
4
4
5

ഹോളി തമാശകള്‍

വെള്ളി,മാര്‍ച്ച് 6, 2009
ചിരിക്കാനും ചിരിപ്പിക്കാനുമുള്ള കഴിവ് ഒരു കലയാണ് . ഹോളി ആഘോഷങ്ങള്‍ കളിയും ചിരിയും തമാശയും നിറഞ്ഞതാണ്. തിരഞ്ഞെടുത്ത കുറെ ...
5
6
നിറങ്ങള്‍ പരസ്പരം പീച്ചി രസിക്കുന്ന ജനകീയ ആഘോഷം എന്നതിലുപരി പ്രധാനപ്പെട്ട പൂജകളും ഹോളി നാളില്‍ നടക്കുന്നു. ...
6
7

ഹോളി ഐതിഹ്യം

വെള്ളി,മാര്‍ച്ച് 6, 2009
തിന്മയുടെ മേല്‍ നന്മ നേടുന്ന ആത്യന്തിക വിജയമാണ് ഹോളി ആഘോഷങ്ങളുടെ കാതല്‍. ഹോളിക എന്ന അസുര സ്ത്രിയില്‍ നിന്നുമാണ് ഹോളി ...
7
8
ഹോളി ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും വര്‍ണ്ണോത്സവമായും ഹോളികാ ദഹനമായും ആഘോഷിക്കുമ്പോള്‍ ദക്ഷിണേന്ത്യയില്‍ ഇത് കാമദഹന ...
8
8
9
ശിശിരം കഴിഞ്ഞു. ഇനി പൂക്കളുടെയും പ്രേമത്തിന്‍റെയും ആനന്ദത്തിന്‍റെയും കാലമാണ്. വസന്തത്തിന്‍റെ ആഗമനം കുറിക്കുന്ന ...
9