0

ജന്മാഷ്ടമിയും അഷ്ടമിരോഹിണിയും

ശനി,ഓഗസ്റ്റ് 23, 2008
0
1

ശ്രീകൃഷ്ണജയന്തി

ശനി,ഓഗസ്റ്റ് 23, 2008
ചിങ്ങമാസത്തിലെ അഷ്ടമി രോഹിണി- ഭക്തിയുടെയും പ്രണയത്തിന്‍റെയും വാത്സല്യത്തിന്‍റെയും അവതാരമായ കൃഷ്ണഭഗവാന്‍ പിറന്ന ...
1
2
ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തി, ആമ്പാടി കണ്ണന്‍റെ ജന്‍‌മ ദിനം. ഈ വിശേഷ വേള നിങ്ങളുടെ മനസ്സില്‍ നിറം മായാതെ നില്‍ക്കുന്നുണ്ടോ? ...
2
3
എന്നാല്‍ വെണ്ണ നൈവേദ്യവും നെയ് വിളക്കുമാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രങ്ങളില്‍ കണ്ടുവരുന്ന പ്രധാന വഴിപാടുകള്‍. രാജഗോപാല മന്ത്ര ...
3
4

അഷ്ടമിരോഹിണി വ്രതം

വെള്ളി,ഓഗസ്റ്റ് 22, 2008
അഷ്ടമിരോഹിണി വ്രതം ജാതകത്തില്‍ വ്യാഴം പ്രതികൂലമായി നില്‍ക്കുന്നവര്‍ക്കും വ്യാഴ ബുധ ദശകളില്‍ കഴിയുന്നവര്‍ക്കും വളരെയേറെ ...
4
4
5
ശ്രീകൃഷ്ണന്‍ മഹാവിഷ്ണുവിന്‍റെ പൂര്‍ണ്ണ അവതാരമാണ്. ഇതേപോലെ പൂര്‍ണ്ണമായ മറ്റൊരു അവതാരമാണ് ശ്രീരാമന്‍. മത്സ്യം, ...
5
6
കേരളത്തില്‍ ഒട്ടേറെ ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട്; മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രങ്ങളും. വിഷ്ണുവിന്‍റെ മറ്റവതാരഞ്ഞളായ ശ്രീരാമന്‍, ...
6
7

കുചേലദിനം

വ്യാഴം,ഓഗസ്റ്റ് 21, 2008
കുചേലന്‍ ജനിച്ച ദിവസമല്ല; കുചേലന് സദ്ഗതി കിട്ടിയ ദിവസമാണ് കുചേല ദിനം.
7