ഗായത്രി മന്ത്രത്തിലെ ഓരോ അക്ഷരവും അവ ശരീരത്തിലുണ്ടാക്കുന്ന മാറ്റവും ഇവയാണ്

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified തിങ്കള്‍, 12 സെപ്‌റ്റംബര്‍ 2022 (12:39 IST)
'ഓം ഭൂര്‍ഭുവഃസ്വഃ
തത് സവിതുര്‍വരേണ്യം
ഭര്‍ഗോ ദേവസ്യ ധീമഹി
ധിയോ യോ നഃപ്രചോദയാത്''

ഓം - ജപിക്കുന്ന വേളയില്‍ ശിരസ്സിന്റെ ഭാഗത്ത് ആറിഞ്ച് ശക്തി ഉയരുമെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്.

ഭൂ - ജപിക്കുമ്പോള്‍ വലതു കണ്ണിന്റെ ഭാഗത്താണ് നാലിഞ്ച് ശക്തി ഉയരുന്നത്.

ഭുവഃ - ജപിക്കുമ്പോള്‍ മനുഷ്യന്റെ മൂന്നാം കണ്ണിലെ ശക്തിയാണ് മൂന്നിഞ്ചായി ഉയരുന്നത്.

സ്വഃ - ജപിക്കുമ്പോള്‍ ഇടതുകണ്ണിലെ ശക്തി നാലിഞ്ച് ഉയരുന്നു.

തത് - ആജ്ഞാചക്രത്തില്‍ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന തപി എന്ന ഗ്രന്ഥിയില്‍ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സാഫല്യം എന്ന ശക്തിയെയാണ് ഇത് ഉയര്‍ത്തുക.

സ - ഇടതു നയനത്തില്‍ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സഫലത എന്ന ഗ്രന്ഥിയിലുള്ള പരാക്രമം എന്ന ശക്തിയെയാണ് ഇത് ഉണര്‍ത്തുന്നത്.

വി - വലതുകണ്ണിലെ വിശ്വ എന്ന ഗ്രന്ഥിയിലുള്ള പാലനശക്തിയെയാണ് ഇത് ഉണര്‍ത്തുന്നത്.

തുഃ -ഇടതു ചെവിയിലെ തുഷ്ടി ഗ്രന്ഥിയിലുള്ള മംഗളകര ശക്തിയെയാണ് ഈ നാമം ഉണര്‍ത്തുക.

വ - വലതു ചെവിയിലെ വരദ ഗ്രന്ഥിയിലുള്ള ഗണ എന്ന ശക്തിയെ ഉണര്‍ത്താനാണിത്.

രേ - ഇത് നാസികമൂലത്തിലെ രേവതി ഗ്രന്ഥിയിലുള്ള പ്രേമസിദ്ധി എന്ന ശക്തിയെ ഉണര്‍ത്തും.

ണി - മേല്‍ ചുണ്ടിലെ സൂക്ഷ്മ ഗ്രന്ഥിയിലുള്ള ഗണ എന്ന ശക്തിയെ ഉണര്‍ത്തുന്നത്.

യം - കീഴ്ചുണ്ടിലെ ജ്ഞാന ഗ്രന്ഥിയിലുള്ള തേജം എന്ന ശക്തിയെ ഉണര്‍ത്തും.

ഭര്‍ - കഴുത്തിലുള്ള ഭര്‍ഗ്ഗ ഗ്രന്ഥിയിലുള്ള രക്ഷണ എന്ന ശക്തിയെ ഉണര്‍ത്തുന്നത്.

ഗോ - തൊണ്ടയിലെ ഗോമതി ഗ്രന്ഥിയിലുള്ള ബുദ്ധിയെന്ന ശക്തിയെ ഉണര്‍ത്തുവാനാണ് ഇത്.

ദേ - ഇടതു നെഞ്ചില്‍ മുകള്‍ ഭാഗത്തുള്ള ദേവിക ഗ്രന്ഥിയിലുള്ള ദമനം എന്ന ശക്തിയെ ഉണര്‍ത്താന്‍.

വ - വലതു നെഞ്ചിലെ വരാഹ ഗ്രന്ഥിയിലുള്ള നിഷ്ഠ എന്ന ശക്തിയെയാണ് ഉണര്‍ത്തുക.

സ്യ - ആമാശയത്തിനു മുകളില്‍ അവസാന വാരിയെല്ലു ചേരുന്ന ഭാഗത്തുള്ള സിംഹിനി ഗ്രന്ഥിയിലുള്ള ധാരണ എന്ന ശക്തിയെ ഉണര്‍ത്തും.

ധീ - ഇത് കരളിലെ ധ്യാന ഗ്രന്ഥിയിലുള്ള പ്രാണ എന്ന ശക്തിയെ ഉണര്‍ത്തും.

മ -പ്ലീഹയിലെ മര്യാദ ഗ്രന്ഥിയിലുള്ള സമ്യാന എന്ന ശക്തിയെയാണ് ഇത് ഉണര്‍ത്തുക.

ഹി -പൊക്കിളിലുളള സ്ഫുത എന്ന ഗ്രന്ഥിയിലുള്ള തപോ ശക്തിയെ ഉണര്‍ത്തുന്ന മന്ത്രമാണ് ഇത്.

ധി - നട്ടെല്ലിന്റെ അവസാനത്തിലുള്ള മേധ ഗ്രന്ഥിയിലെ തപോ ശക്തിയെയാണ് ഇത് ഉണര്‍ത്തുക.

യോ - ഇടതു ഭുജത്തിലെ യോഗമായാ ഗ്രന്ഥിയിലുള്ള അന്തര്‍നിഹിത ശക്തിയെ ഉണര്‍ത്താനാണ് ഈ വാക്ക്.

യോ - വലതു ഭുജത്തിലെ യോഗിനി ഗ്രന്ഥിയിലുള്ള ഉത്പാദന ശക്തിയെയാണ് ഇത് ഉണര്‍ത്തുക.

ന - വലതു പുരികത്തിലെ ധാരിണി ഗ്രന്ഥിയിലുള്ള സാരസത എന്ന ശക്തിയെയാണ് ഇത് ഉണര്‍ത്തുക.

പ്ര - ഇടതു പുരികത്തിലെ പ്രഭവ ഗ്രന്ഥിയിലുള്ള ആദര്‍ശ ശക്തിയെ ഉണര്‍ത്തുന്നതാണിത്.

ചോ - വലതു കണങ്കൈയിലെ ഊഷ്മ ഗ്രന്ഥിയിലുള്ള സഹസം എന്ന ശക്തിയെ ഉണര്‍ത്താന്‍.

ദ - ഇടതു കണങ്കൈയിലുള്ള ദ്രുഷ്യ ഗ്രന്ഥിയിലെ വിവേക ശക്തിയെ ഉണര്‍ത്തുന്നതാണ് ഇത്.

യാത് - ഇടതു കൈയ്യിലെ നിരായണ ഗ്രന്ഥിയിലുള്ള സേവാ ശക്തിയെയാണ് ഇത് ഉണര്‍ത്തുക.

ഈ മന്ത്രം ജപിക്കുന്ന വ്യക്തി അതിലെ ഏത് അക്ഷരത്തിനാണോ ഊന്നല്‍ നല്‍കി ജപിക്കുന്നത്, ആ ശക്തിയായിരിക്കും അയാളില്‍ പ്രബലമാകുക. ഇത്തരത്തില്‍ ഗായത്രി മന്ത്രത്തിലുള്ള 24 അക്ഷരങ്ങളും തമ്മില്‍ അഭേദ്യമായ ബന്ധമാണുള്ളത്. അവ മനുഷ്യശരീരത്തിലെ 24 ഗ്രന്ഥികളേയും അവയിലെ 24 ശക്തികളേയുമാണ് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്.ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :