കാല സര്‍പ്പയോഗം ദുരിതം വരുത്തുമൊ?

FILEWD
മോശമായ ഗ്രഹനില നിങ്ങളുടെ പുരോഗതി തടയുന്നതായി നിങ്ങള്ക്കു തോന്നുന്നുണ്ടോ? പ്രവര്ത്തന മേഖലകളില്തടസ്സങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും വരുമ്പോള്, ജീവിതത്തില്ദുരിതങ്ങള്നേരിട്ടു വേദനിക്കുമ്പോള്, സമയം മോശമാണെന്നും ഗ്രഹനില മോശമാണെന്നും നിങ്ങള്ക്കു തോന്നുന്നത് സ്വാഭാവികം.

ഇവയൊക്കെ അസംബന്ധമാണെന്നും അയഥാര്ത്ഥമാണെന്നുമാണ് പുരോഗമന വാദികളുടെ അഭിപ്രായം. പക്ഷേ ആയിരക്കണക്കിനു ആള്ക്കാര്ഇത്തരം ദോഷങ്ങളില്വിശ്വസിക്കുന്നവരാണെന്ന് ‘കാല സര്പ്പ യോഗ’ വിശ്വാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില വസ്തുതകള്വ്യക്തമാക്കുന്നു.

‘വിശ്വസിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും’ എന്ന പരമ്പരയില്അടുത്തത് കാലസര്പ്പ യോഗവും ദോഷ പരിഹാര പ്രാര്ത്ഥനകളും അരങ്ങേറുന്ന നാസിക്കിലെ ത്രയമ്പക ഗ്രാമത്തേക്കുറിച്ചാണ്. രണ്ടു മണിക്കൂര്നീണ്ടു നില്ക്കുന്നതും പണച്ചെലവ് ഏറിയതുമായ കാലസര്പ്പയോഗ പരിഹാരത്തിനായി ആയിരക്കണക്കിനാളുകളാണ് ഇവിടെ വന്നു ചേരുന്നത്.
FILEWD


നാസിക്കില്എത്തിയ ഞങ്ങള്ത്രയമ്പകേശ്വരത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതിനായി ടാക്സികള്ലഭിക്കുമോ എന്നായിരുന്നു ആദ്യം അന്വേഷിച്ചത്. ഞങ്ങളെ അവിടേക്കു കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാം എന്നു സമ്മതിച്ച ഗണപത് എന്ന ടാക്സി ഡ്രൈവര്ക്കൊപ്പം പുലര്ച്ചെ തന്നെ ഗ്രാമത്തിലേക്കു യാത്ര തിരിച്ചു.

WEBDUNIA|
ഫോട്ടോഗാലറി കാണാന്ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :