വിഷ ചികിത്സ ഫോണിലൂടെ

FILEWD
പാമ്പ് കടിച്ചാല്സാധാരണ വിഷ വൈദ്യനെ തേടുകയോ ആശുപത്രിയിലേക്ക് പായുകയോ ആവും നമ്മള് ചെയ്യുക. എന്നാല്, മധ്യപ്രദേശിലെ ഇന്ഡോറില് വ്യത്യസ്തമായ ചികിത്സാ രീതിയുമായി ഒരാള്കാത്തിരിക്കുന്നു.

ഇന്ഡോറിലെ ഒരു പൊലിസ് സ്റ്റേഷനിലെ യശ്വന്ത് ഭഗവത് എന്ന ഹെഡ്കോണ്സ്റ്റബിളാണ് പാമ്പ് കടിക്ക് പുതിയ ചികിത്സാ രീതി പരീക്ഷിക്കുന്നത്. ഫോണിലൂടെ ആണ് ഇദ്ദേഹം പാമ്പ് കടിയേറ്റവരെ ചികിത്സിക്കുന്നത്!

ഫോണ്ബെല്ലടിക്കുന്നതോട് കൂടി ആണ് ചികിത്സ ആരംഭിക്കുന്നത്. ഫോണിലൂടെ പാമ്പ് കടിയേറ്റ ആളിന്റെ വിവരങ്ങള്അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു മനസിലാക്കുന്നു. കടിയേറ്റ ആളിന്റെ പേര്, മാതാവിന്റെ പേര്, മേല്വിലാസം തുടങ്ങിയവയാണ് പ്രധാനമായും ചോദിക്കുക.

ഫോട്ടോ ഗാലറി കാണാന്ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
WEBDUNIA|ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :