വിശ്വകര്‍മ്മാവ്

T SASI MOHAN|
യുഗത്തിന്‍റെ തുടക്കം കുറിക്കുന്ന ദിവസമാണ് വിശ്വകര്‍മ്മ ദിനം. ആദി വിശ്വകര്‍മ്മാവ് സ്വയം ജ-ാതനാണെന്നാണ് വിശ്വാസം. അദ്ദേഹം യോനിജ-നോ അണ്ഡജ-നോ അല്ല.

ആകാശം, വായു, ഭൂമി, വെള്ളം, തേജ-സ്സ്, ചിത്തം, ബ്രഹ്മാവ്, വിഷ്ണു, രുദ്രന്‍, സൂര്യന്‍, ചന്ദ്രന്‍, നക്ഷത്രങ്ങള്‍ എന്നിവയൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു അന്ന്. വിശ്വകര്‍മ്മാവ് നിരാലംബനായി അവതരിച്ചു.

അഞ്ച് മുഖവും 15 കണ്ണും ഉള്ള രൂപമാണ് വിശ്വകര്‍മ്മാവിന്‍റേത്. ഓരോ മുഖവും വ്യത്യസ്തമാണ്. സദ്യോജ-ാത മുഖം വെളുത്തതും വാമദേവമുഖം കറുത്തതും അഘോരമുഖം ചുവന്നതും ഈശാന മുഖം നീലയും തല്‍പ്പുരുഷമുഖം മഞ്ഞയുമാണ്.

സ്വര്‍ണ്ണനിറത്തിലുള്ള ശരീരത്തില്‍ 10 കൈകളും കര്‍ണ്ണകുണ്ഡലങ്ങളും മഞ്ഞ വസ്ത്രം എന്നിവയും പിന്നെ പുഷ്പമാല, സര്‍പയജ-്ഞോപവിതം, രുദ്രാക്ഷമാല, പുലിത്തോല്‍, ഉത്തരീയം, പിനാകം, ജ-പമാല, നാഗം, ശൂലം, താമര, വീണ, ഡമരു, ബാണം, ശംഖ്, ചക്രം, എന്നിവയും വിശ്വകര്‍മ്മാവ് അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

കോടിസൂര്യന്‍റെ സൂര്യശോഭയില്‍ വിളങ്ങുന്ന വിശ്വകര്‍മ്മാവ് ലോകത്തിന്‍റെ സൃഷ്ടികര്‍ത്തവാണ്. സാനക സനാതന അഭുവസന പ്രജ-്ഞസ സുവര്‍ണ്ണസ എന്നീ ഋ ഷി ഗോത്രത്തോടുകൂടിയവനാണ് അദ്ദേഹം.
ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :