ജ്യോതിഷത്തിൽ ക്വാ നമ്പറിന്റെ പ്രശസ്തി എന്ത്?

അപർണ| Last Modified തിങ്കള്‍, 17 സെപ്‌റ്റംബര്‍ 2018 (15:52 IST)
ഫെംഗ്ഷൂയി ശാസ്ത്ര വിധി പ്രകാരം സ്ത്രീകള്‍ക്കും പുരുഷന്‍ മാര്‍ക്കും ഭാഗ്യ ദിശകളുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ജോലി, ഉറക്കം, തുടങ്ങി മിക്ക കാര്യങ്ങള്‍ക്കും ഈ ദിശകള്‍ പിന്തുടരുന്നത് അഭികാമ്യമാണെന്നാണ് ജ്യോതിഷ വിദഗ്ധർ പറയുന്നത്. ഭാഗ്യ ദിശകള്‍ ഓരോത്തരുടെയും ക്വാ നമ്പര്‍ അനുസരിച്ചാണ് കണക്കാക്കുക.

നിങ്ങളുടെ ക്വാ നമ്പര്‍ അറിയാന്‍ വളരെ ലളിതമായ ഒരു മാര്‍ഗ്ഗമുണ്ട്. നിങ്ങള്‍ ജനിച്ച വര്‍ഷത്തിന്‍റെ അവസാനത്തെ രണ്ട് അക്കങ്ങള്‍ എടുക്കുക. ഇവരണ്ടും കൂട്ടുക. ഫലം രണ്ടക്കമുള്ള സംഖ്യയാണെങ്കില്‍ വീണ്ടും പരസ്പരം കൂട്ടി ഒറ്റ സംഖ്യയാക്കണം.

ഇനി നിങ്ങള്‍ പുരുഷനോ സ്ത്രീയോ എന്നുള്ളതാണ് പരിഗണിക്കേണ്ടത്. പുരുഷനാണെങ്കില്‍ കൂട്ടിക്കിട്ടുന്ന സംഖ്യ പത്തില്‍ നിന്ന് കുറയ്ക്കുമ്പോള്‍ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ക്വാ നമ്പര്‍. സ്ത്രീയാണെങ്കില്‍ കൂട്ടിക്കിട്ടുന്ന ഒറ്റ സംഖ്യയോട് അഞ്ച് കൂട്ടുമ്പോള്‍ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ക്വാ നമ്പര്‍.

ഉദാഹരണത്തിന്, 1966 ല്‍ ജനിച്ച പുരുഷന്‍റെ ക്വാ നമ്പര്‍ ഇങ്ങനെ കണ്ടെത്താം. അവസാനത്തെ അക്കങ്ങളായ ആറും ആറും കൂട്ടിയാല്‍ 12 ലഭിക്കും. ഇത് വീണ്ടും പരസ്പരം കൂട്ടിയാല്‍ ലഭിക്കുന്ന സംഖ്യ 3 ആണ്. ഇത് പത്തില്‍ നിന്ന് കുറച്ചാല്‍ (10-3) ലഭിക്കുന്ന ഏഴ് ആയിരിക്കും ക്വാ നമ്പര്‍.

ഈ വര്‍ഷത്തില്‍ ജനിച്ച സ്ത്രീയുടെ ക്വാ നമ്പര്‍ അവസാനം കൂട്ടിക്കിട്ടുന്ന മൂന്നിനൊപ്പം അഞ്ച് കൂട്ടിയാല്‍ (3+5) കിട്ടുന്ന എട്ട് എന്ന സംഖ്യയായിരിക്കും.

ക്വാ നമ്പര്‍ ഒന്ന് ആണെങ്കില്‍ തെക്ക് കിഴക്ക് ദിശ വിജയം നല്‍കും. കിഴക്ക് ആരോഗ്യത്തിന്‍റെയും തെക്ക് ബന്ധുത്വത്തിന്‍റെയും വടക്ക് വ്യക്തി വികസനത്തിന്‍റെയും ദിശയായിരിക്കും.

ക്വാ നമ്പര്‍ രണ്ട് ആണെങ്കില്‍ വടക്ക് കിഴക്ക് ദിശ വിജയം നല്‍കും. പടിഞ്ഞാറ് ആരോഗ്യത്തിന്‍റെയും വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ബന്ധുത്വത്തിന്‍റെയും തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് വ്യക്തി വികസനത്തിന്‍റെയും ദിശയായിരിക്കും.

ക്വാ നമ്പര്‍ മൂന്ന് ആണെങ്കില്‍ തെക്ക് ദിശ വിജയം നല്‍കും. വടക്ക് ആരോഗ്യത്തിന്‍റെയും തെക്ക് കിഴക്ക് ബന്ധുത്വത്തിന്‍റെയും കിഴക്ക് വ്യക്തി വികസനത്തിന്‍റെയും ദിശയായിരിക്കും.

ക്വാ നമ്പര്‍ നാല് ആണെങ്കില്‍ വടക്ക് ദിശ വിജയം നല്‍കും. തെക്ക് ആരോഗ്യത്തിന്‍റെയും കിഴക്ക് ബന്ധുത്വത്തിന്‍റെയും തെക്ക് കിഴക്ക് വ്യക്തി വികസനത്തിന്‍റെയും ദിശയായിരിക്കും.

നിങ്ങള്‍ പുരുഷനും ക്വാ നമ്പര്‍ അഞ്ചും ആണെങ്കില്‍ വടക്കു കിഴക്കു ദിശ വിജയം നല്‍കും. പടിഞ്ഞാറ് ആരോഗ്യത്തിന്‍റെയും വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ബന്ധുത്വത്തിന്‍റെയും തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് വ്യക്തി വികസനത്തിന്‍റെയും ദിശയായിരിക്കും.

നിങ്ങള്‍ സ്ത്രീയും ക്വാ നമ്പര്‍ അഞ്ചും ആണെങ്കില്‍ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ദിശ വിജയം നല്‍കും. വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ആരോഗ്യത്തിന്‍റെയും പടിഞ്ഞാറ് ബന്ധുത്വത്തിന്‍റെയും വടക്ക് കിഴക്ക് വ്യക്തി വികസനത്തിന്‍റെയും ദിശയായിരിക്കും.

നിങ്ങളുടെ ക്വാ നമ്പര്‍ ആറ് ആണെങ്കില്‍ പടിഞ്ഞാറ് ദിശ വിജയം നല്‍കും. വടക്ക് കിഴക്ക് ആരോഗ്യത്തിന്‍റെയും തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ബന്ധുത്വത്തിന്‍റെയും വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് വ്യക്തി വികസനത്തിന്‍റെയും ദിശയായിരിക്കും.

നിങ്ങളുടെ ക്വാ നമ്പര്‍ ഏഴ് ആണെങ്കില്‍ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ദിശ വിജയം നല്‍കും. തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ആരോഗ്യത്തിന്‍റെയും വടക്ക് കിഴക്ക് ബന്ധുത്വത്തിന്‍റെയും പടിഞ്ഞാറ് വ്യക്തി വികസനത്തിന്‍റെയും ദിശയായിരിക്കും.

നിങ്ങളുടെ ക്വാ നമ്പര്‍ എട്ട് ആണെങ്കില്‍ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ദിശ വിജയം നല്‍കും. വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ആരോഗ്യത്തിന്‍റെയും പടിഞ്ഞാറ് ബന്ധുത്വത്തിന്‍റെയും വടക്ക് കിഴക്ക് വ്യക്തി വികസനത്തിന്‍റെയും ദിശയായിരിക്കും.

നിങ്ങളുടെ ക്വാ നമ്പര്‍ ഒമ്പത് ആണെങ്കില്‍ കിഴക്ക് ദിശ വിജയം നല്‍കും. തെക്ക് കിഴക്ക് ആരോഗ്യത്തിന്‍റെയും വടക്ക് ബന്ധുത്വത്തിന്‍റെയും തെക്ക് വ്യക്തി വികസനത്തിന്‍റെയും ദിശയായിരിക്കും.ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :