പക്ഷാഘാതത്തിനൊരു അദ്ഭുത ചികിത്സ

Bhadav Matha 1
FILEWD
ഒരു കുളിയിലൂടെ പക്ഷാഘാതത്തിന് ശമനമുണ്ടാവുമെന്ന് നിങ്ങള്ക്ക് വിശ്വസിക്കാന്കഴിയുമോ?' ഭാദവ മാത' അമ്പലത്തിലെ കുളത്തില്കുളിച്ചാല്പക്ഷാഘാതം മാറുമെന്നാണ് വിശ്വാസികള്സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നത്. മദ്ധ്യപ്രദേശിലെ നീമച്ച്നഗരത്തില്നിന്ന്50 കിലോമീറ്റര്അകലെയാണ് ഈ ക്ഷേത്രം

ഇതിന്റെ കാരണമന്വേഷിച്ച്ഒട്ടേറെ പേര്ഗവേഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന്അമ്പലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവര്പറയുന്നു. ഈ ജലത്തിലെ രാസവസ്തുകള്ക്ക്ശരീരത്തിലെ രക്തപ്രവാഹം വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്സഹായിക്കുവാന്കഴിയുമെന്ന്ശാസ്ത്രജ്ഞര്മാര്കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്

ആദിവാസി വിഭാഗത്തില്പെട്ട ഭീല്സമുദായത്തിന്റേതാണ്ഈ ക്ഷേത്രം. ഇവിടത്തെ പൂജാരി ബ്രാഹ്മനണല്ല. ഭീല്സമുദായക്കാരനാണ്.

ഫോട്ടോ ഗാലറി കാണാന്ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

WEBDUNIA|ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :