ടാരറ്റ് കാര്‍ഡുകള്‍ | സൂര്യരാശി ഫലങ്ങള്‍ | പ്രത്യേക പ്രവചനം | സംഖ്യാ ജ്യോതിഷം | ഫെങ്ങ്‌ ഷൂയി | വാസ്തു | വ്യക്തികള്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ | പ്രശസ്തരുടെ ജാതകം
പ്രധാന താള്‍ ആത്മീയം » ജ്യോതിഷം » വ്യക്തികള്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ » ‘അഞ്ച്’ ജീവിതത്തിലും ജ്യോതിഷത്തിലും
വ്യക്തികള്‍ വാര്‍ത്തകള്‍
Feedback Print Bookmark and Share
 
FILEFILE
സംഖ്യകള്‍ക്ക് മനുഷ്യ ജീവിതത്തില്‍ പ്രാധാന്യവും പ്രസക്തിയുംഉണ്ട്.സംഖ്യയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഒരു ജ്യോതിഷ ശാഖ തന്നെ നിലവിലുണ്ട്. ഇത് കൂടാതെ ഭാരതീയ തത്വചിന്തയിലും ദര്‍ശനങ്ങളിലും സംഖ്യകള്‍ക്ക് പ്രാധാന്യം ഏറെയുണ്ടെന്ന് കാണാം.

5 എന്ന സംഖ്യയ്ക്ക് ജ്യോതിഷ സംബന്ധമായി വളരെയേറെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. പ്രപഞ്ചത്തിന് 5 പരിണാമ ഘട്ടങ്ങളാണുള്ളത്.ഇവയെ പഞ്ച ഭൂതങ്ങള്‍ എന്ന് പറയുന്നു.
* ആകാശം
* വായു
* അഗ്നി
* ജലം
* പൃഥ്വി
എന്നിവയാണ് പഞ്ചഭൂതങ്ങള്‍.

ജ്യോതിഷത്തില്‍ അഞ്ച് മഹായോഗങ്ങള്‍ ആണുള്ളത്.
* ഹംസയോഗം
* മാളവ്യ യോഗം
* ഭദ്രയോഗം
* രുചക യോഗം
* ശശയോഗം

ശരീര ധര്‍മ്മങ്ങള്‍ വഹിക്കുന്ന പ്രാണനുമുണ്ട് അഞ്ച് വിഭാഗങ്ങള്‍.
* പ്രാണന്‍
* അപാനന്‍
* വ്യാനന്‍
* ഉദാനന്‍
* സമാനന്‍

പ്രാണന്‍ ആവസിക്കുന്ന നമ്മുടെ ശരീരം 5 കോശങ്ങള്‍ ചേര്‍ന്നതാണ്. അന്നമയ കോശം, പ്രാണമയ കോശം, മനോമയ കോശം, വിജ്ഞാന കോശം, ആനന്ദമയ കോശം എന്നിവയാണവ.