Widgets Magazine Widgets Magazine
 
Widgets Magazine

രാശിഫലം

തുലാം

അയല്‍ക്കാരുമായി സൗഹൃദത്തില്‍ കഴിയും. കൃഷി ലാഭകരമാകും. ഔദ്യോഗിക രംഗത്ത്‌ വിഷമസന്ധികളുണ്ടാകും. കലാകാരന്മാര്‍ക്ക്‌ അവസരങ്ങള്‍ ലഭിക്കും. പഭാര്യയുടെ സ്വത്തുക്കള്‍ ലഭിക്കും മക്കള്‍


Widgets Magazine

Widgets Magazine
Widgets Magazine

തീര്‍ത്ഥാടനം

പ്രവര്‍ജ്യാ യോഗവും സന്യാസവും

ജാതകവശാല്‍ ചിലരില്‍ സന്യാസ യോഗം ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഭൂരിഭാഗം പേരിലും ഉള്ളത് പ്രവര്‍ജ്യാ ...

സര്‍വ്വ പാപ ഹരം ശിവരാത്രി വ്രതം

സര്‍വ്വ പാപങ്ങളും തീര്‍ക്കുന്നതാണ് ശിവരാത്രി വ്രതം. ശിവപ്രീതിക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ദിവസവും ഇത് തന്നെ. ...