Widgets Magazine
Widgets Magazine
 
Widgets Magazine

രാശിഫലം

മേടം

പൊതുരംഗത്ത്‌ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവര്‍ക്ക്‌ പലവിധത്തിലുള്ള ശല്യങ്ങള്‍ ഉണ്ടാവാന്‍ സാധ്യത. മിതമായ സംഭാഷണം പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ രൂക്ഷമാക്കാതിരിക്കും. അനാവശ്യമായ ഇടപെടലുകള്‍ കാരണം വഴക്കുണ്ടാവാന്‍ സാധ്യത.


Widgets Magazine

Widgets Magazine
Widgets Magazine

തീര്‍ത്ഥാടനം

പ്രവര്‍ജ്യാ യോഗവും സന്യാസവും

ജാതകവശാല്‍ ചിലരില്‍ സന്യാസ യോഗം ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഭൂരിഭാഗം പേരിലും ഉള്ളത് പ്രവര്‍ജ്യാ ...

സര്‍വ്വ പാപ ഹരം ശിവരാത്രി വ്രതം

സര്‍വ്വ പാപങ്ങളും തീര്‍ക്കുന്നതാണ് ശിവരാത്രി വ്രതം. ശിവപ്രീതിക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ദിവസവും ഇത് തന്നെ. ...