Widgets Magazine
Widgets Magazine
 
Widgets Magazine

രാശിഫലം

കര്‍ക്കടകം

പുതിയ വസ്ത്രം, ആഭരണം എന്നിവ ലഭിക്കും. മുന്‍കാല സുഹൃത്തുക്കളെ കണ്ടുമുട്ടാന്‍ അവസരമുണ്ടാകും. മത്സരങ്ങളില്‍ വിജയിക്കും. സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും. ധീരത പ്രകടിപ്പിക്കാനവസരമുണ്ടാകും.


Widgets Magazine
Widgets Magazine


Widgets Magazine
Widgets Magazine