ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

joom

കൂദുതല്‍ മസിലു പിദിക്കല്ലെ മൊനെ
X REPORT ABUSE Date 29-10-09 (04:07 AM)

joom

കൂദൂതല്‍ മസിലു പിദികകഅല്‍ല്ലെ മൊനെ
X REPORT ABUSE Date 29-10-09 (04:06 AM)

mathews

ഇല്ല.
X REPORT ABUSE Date 28-10-09 (10:39 AM)

john

ഇല്ല.
X REPORT ABUSE Date 27-10-09 (01:44 PM)

jithin

മൊനെ ധിനെഷാ,,., നല്ല തിരക്കധ തിരഞെദുതാല്‍ നിനകു നന്നു.
X REPORT ABUSE Date 27-10-09 (11:03 AM)

fasalu

no
X REPORT ABUSE Date 26-10-09 (04:07 PM)

Prathapan.K.S.

ഒരു അഭിനെതാവ് എപ്പൊഴും തിരക്കധയെപ്പറ്റി ബൊധവാനായിരിക്കനം
X REPORT ABUSE Date 25-10-09 (06:55 PM)

Biju.Karamoode

Yes….very much. But Prithvi, u have to think. If some good directors and script writers decided like this some years back ,after ur ugly performances in earlier films, u may only live and known as “Sukumarans son” this days. Anyway continue with ur confidence pretended ego.
X REPORT ABUSE Date 23-10-09 (02:12 PM)

yunus

ഒരു ചിത്രം വിജയിഛപ്പൊഴെക്കും അഹങ്കാരിയായി....... ജയസുര്യ കലക്കും.....
X REPORT ABUSE Date 22-10-09 (08:56 PM)

rohini

hello i am rohini your fan
X REPORT ABUSE Date 22-10-09 (05:00 PM)

suvi

യോജിക്കുന്നു.
X REPORT ABUSE Date 20-10-09 (12:55 PM)

gra

ജയസൂര്യയുടെ നടപടി തെറ്റോ ശരിയോ എന്നതല്ല,നടന്‍ എപ്പഴും തിരക്കഥയെക്കുറിച്ച് ബോധവാനായിരിക്കണം എന്നതിനണ് പിന്തുണ.
X REPORT ABUSE Date 18-10-09 (09:05 AM)

gra

യോജിക്കുന്നു
X REPORT ABUSE Date 18-10-09 (08:58 AM)

vikas

Yes
X REPORT ABUSE Date 13-10-09 (07:31 PM)

santo

ഇല്ല,
X REPORT ABUSE Date 13-10-09 (12:30 PM)

sobin

അഗഹ്ബവം
X REPORT ABUSE Date 11-10-09 (08:39 PM)

vinod

sucess has many fathers failure has none.we cant blame prithvi.we he became sucessful there will be too many people to advice him.i read somewhere that he is after action roles only now a days.prithvi you r avery good actor.action roles alone will not do any good .u will be typecasted.padmakumar is avery good director. the role he gave you in vasthavam was excellent.and the other movies too.u two are agood combination try to work out the differences and work hard together so that u will be remembered as good actor and a superstar.
X REPORT ABUSE Date 06-10-09 (05:25 PM)

sujith k

support for pritivraj
X REPORT ABUSE Date 06-10-09 (02:14 PM)

krishna

of course,prithvi did the right thing.to get a foot in the industry it may be correct to sign films as much as possible but when u have established urself as a star,it is better if u start looking more carefully at the scripts and sign..arrogant many will call him and thank less many more will call,but for his shoot up to more rises,it is essential prithvi is more careful and reasd thoroughly through the scripts.welldone..prithvi..
X REPORT ABUSE Date 27-09-09 (09:15 PM)