ബാരിക്കേഡ് ചാടുന്ന രാഹുല്‍ ഗാന്ധി!!!

PTI
ഇതിനുമുമ്പും രാഹുല്‍ ജനങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് സുരക്ഷമറികടന്നെത്തി വാര്‍ത്തസൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :