ശീവൊള്ളിയെ ഓര്‍ക്കുക

തോമസ് പനക്കളം

WEBDUNIA|
ശീവൊള്ളിയുടെ പ്രധാന കൃതികള്‍ :

1 മദനകേതനചരിതം
2.സാരോപദേശ ശതകം
3. ദാതൂഹ്യസന്ദേശം
4. ഒരുകഥ
5. ദുസ്പര്‍ശ (നാടകം)
6. ഘോഷയാഗം (ഓട്ടന്‍ തുള്ളല്‍)


ശീവൊള്ളിയുടെ രചനാ ശൈലിക്ക് ഉദാഹരണങ്ങള്‍

''ചിന്താകരം തൊട്ടുചിന്തും പ്രഭയുടയമണിക്കോപ്പണി, ത്താളിമാരോ-
ടെന്തോ ചെന്താമരക്കണ്‍ മുനചെറുതു ചെറിച്ചുരച്ചും ചിരിച്ചും
ചെന്താരന്പന്‍ ചേരുക്കുന്നതിനു ചെറുതിരച്ചീല്ലീ മിന്നിച്ചുമത്തന്‍
ചന്തിക്കെട്ടും ചലിപ്പിച്ചൊരു തരുണിവരും-

പിട്ടു നേരിട്ടുകണ്ടേന്‍'' (ഒരു കഥ)

പച്ചമലയാള പദങ്ങള്‍ എത്ര സുന്ദരമായാണ് ശീവൊള്ളി പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്.

''ഇരുപതു പട്ടിണിരണ്ടേകാദശി
മറുദിനമെഴുമുപവാസമായി.
ഒരുമാസത്തില്‍ പിറ്റേദിവസം
തരമായി വന്നാലന്നേ ദിവസം
തരമായിവന്നാഅന്നേ ദിവസം
ഉരിയോനിഴയുഴക്കോ വീതം
വരിയോകാട്ടു കിഴങ്ങോവീതം
തരമായെന്നാല്‍ തിന്നുന്നവരൊരു
ശരമേല്‍ക്കുന്പോള്‍ ചത്തുകിടക്കും ''

(ഘോഷയാത്ര)

അയതുപോലെ ഭവാനെന്നായത
ബുദ്ധേ-പിശുക്കനാണെങ്കില്‍
ആയതുമതി ഞാനീവായ
തുറന്നില്ലമിണ്ടിയതുമില്ല''

(മലയാളപത്രാധിപര്‍ക്ക്)
ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :