ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

SHIJU

ആയിരത്തില്‍ ഒരുവന്‍ ഭാഗ്യദേവത ഇവര്‍ വിവാഹിതരായാല്‍ ഭ്രമരം ടു ഹരിഹര്‍നഗര് ‍പഴശ്ശിരാജാ കേരള കഫെ പാലേരി മാണിക്യം ഒരു പാതിരാക്കൊലപാതകത്തിന്റെ കഥ ഇവിടം സ്വര്‍ഗമാണ് ചട്ടമ്പിനാട് (ക്രിസ്മസ് റിലീസ്)
X REPORT ABUSE Date 04-02-10 (08:14 PM)

Dracula

മഹെഷ് പുതിയ സംവിധയാകന്‍ അല്ല. മുന്പു ചങതി പൂച്ച എന്നൊരു പടം ചെയ്തിട്ടുന്ദു . അല്‍പം കൂടെ ശ്രധിചു എഴുതു സഹൊദര
X REPORT ABUSE Date 02-02-10 (03:35 PM)

georgie

1.bramaram,2.ividam swargam aanu,3.passenger
X REPORT ABUSE Date 31-01-10 (05:45 PM)

PRITHVI

മ മ്മൂക്ക ഇനിയെങ്കിലും എന്‍റെ അച്ചനായി അഭിനയിചൊടെ.. ഈ സിനിമയു0 പൊളിയും....ഇനി 2 വര്‍ഷ്0 കഴിഞ്ചു "വെലുത്തബി" സിനിമ പിടികുന്നുണ്ട്...അപ്പൊള്‍ അതില്‍ സഹനടനായി അഭിനയിക്ക00.. പഴസ്സിയെ പൊലെ..
X REPORT ABUSE Date 27-01-10 (04:02 PM)

jampolla

ഡ പുല്ലെ നീ ഡീ വൈ എഫ് ഐ ക്കരെ തൊട്ടാല്‍ നിന്ന്റ്റെ ഫില്‍മ് കൂവി തൊല്‍പീകും... പെന്നു പിദിയ !!!! ആഭസാ...... മൊഹന്‍ ലാല്‍ ... അഭാസന്‍
X REPORT ABUSE Date 19-01-10 (06:18 AM)

jampolla

ഡ പുല്ലെ നീ ഡീ വൈ എഫ് ഐ ക്കരെ തൊട്ടാല്‍ നിന്ന്റ്റെ ഫില്‍മ് കൂവി തൊല്‍പീകും... പെന്നു പിദിയ !!!! ആഭസാ...... മൊഹന്‍ ലാല്‍ ... അഭാസന്‍
X REPORT ABUSE Date 19-01-10 (06:18 AM)

Viju

1.പഴശ്ശിരാജ, 2.പാലേരി മാണിക്യം 3.ബ്രമരം 4.ലൊദ് സ്പീകര്‍ 5.മകന്‍റെ അച്ചന്‍
X REPORT ABUSE Date 10-01-10 (03:54 PM)

Viju

1.പഴശ്ശിരാജ, 2.പാലേരി മാണിക്യം 3.ബ്രമരം 4.ലൊദ് സ്പീകര്‍ 5.മകന്‍റെ അച്ചന്‍
X REPORT ABUSE Date 10-01-10 (03:54 PM)

Viju

1.പഴശ്ശിരാജ, 2.പാലേരി മാണിക്യം 3.ബ്രമരം 4.ലൊദ് സ്പീകര്‍ 5.മകന്‍റെ അച്ചന്‍
X REPORT ABUSE Date 10-01-10 (03:54 PM)

Viju

1.പഴശ്ശിരാജ, 2.പാലേരി മാണിക്യം 3.ബ്രമരം 4.ലൊദ് സ്പീകര്‍ 5.മകന്‍റെ അച്ചന്‍
X REPORT ABUSE Date 10-01-10 (03:54 PM)

Viju

1.പഴശ്ശിരാജ, 2.പാലേരി മാണിക്യം 3.ബ്രമരം 4.ലൊദ് സ്പീകര്‍ 5.മകന്‍റെ അച്ചന്‍
X REPORT ABUSE Date 10-01-10 (03:54 PM)

Viju

1.പഴശ്ശിരാജ, 2.പാലേരി മാണിക്യം 3.ബ്രമരം 4.ലൊദ് സ്പീകര്‍ 5.മകന്‍റെ അച്ചന്‍
X REPORT ABUSE Date 10-01-10 (03:54 PM)

Viju

1.പഴശ്ശിരാജ, 2.പാലേരി മാണിക്യം 3.ബ്രമരം 4.ലൊദ് സ്പീകര്‍ 5.മകന്‍റെ അച്ചന്‍
X REPORT ABUSE Date 10-01-10 (03:54 PM)

Viju

1.പഴശ്ശിരാജ, 2.പാലേരി മാണിക്യം 3.ബ്രമരം 4.ലൊദ് സ്പീകര്‍ 5.മകന്‍റെ അച്ചന്‍
X REPORT ABUSE Date 10-01-10 (03:53 PM)

Viju

1.പഴശ്ശിരാജ, 2.പാലേരി മാണിക്യം 3.ബ്രമരം 4.ലൊദ് സ്പീകര്‍ 5.മകന്‍റെ അച്ചന്‍
X REPORT ABUSE Date 10-01-10 (03:53 PM)

Viju

1.പഴശ്ശിരാജ, 2.പാലേരി മാണിക്യം 3.ബ്രമരം 4.ലൊദ് സ്പീകര്‍ 5.മകന്‍റെ അച്ചന്‍
X REPORT ABUSE Date 10-01-10 (03:53 PM)

Viju

1.പഴശ്ശിരാജ, 2.പാലേരി മാണിക്യം 3.ബ്രമരം 4.ലൊദ് സ്പീകര്‍ 5.മകന്‍റെ അച്ചന്‍
X REPORT ABUSE Date 10-01-10 (03:53 PM)

bijin

ഭ്രമരം സൂപര്‍ പടം...രണ്ടാമത് എന്തു വേനെ ആയിക്കൊ
X REPORT ABUSE Date 04-01-10 (09:54 PM)

bijin

ഭ്രമരം സൂപര്‍ പടം...രണ്ടാമത് എന്തു വേനെ ആയിക്കൊ
X REPORT ABUSE Date 04-01-10 (09:54 PM)