ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

clapzz

UNLIMITED ENTERTAINMENT HINDI , TAMIL , MALAYALAM , TELUGU , KANNADA , ENGLISH MOVIE PORTAL WATCH:- WWW.CLAPZZ.COM
X REPORT ABUSE Date 18-12-09 (01:31 AM)

clapzz

UNLIMITED ENTERTAINMENT HINDI , TAMIL , MALAYALAM , TELUGU , KANNADA , ENGLISH MOVIE PORTAL WATCH:- WWW.CLAPZZ.COM
X REPORT ABUSE Date 18-12-09 (01:31 AM)

Sm

We should respect our Judiciary. But we also should keep care about these kind of nasty things. Parents and responsible persons should take care their dauthers activities with other boys especially with muslims. We have a lot of reason to suspect muslim peoples since, 1. They are not following Common Civil Code of India 2. They are not interested to address Vanthe Matharam 3. They are keep engaging with many womens (mutiple wife) 4. They respect only their religious law book (Sheriyath) 5. They are not following Family planning like other religions 6. They are not tollerate with our religions concepts (Hindu, Cristian, Budhist, Sikh etc) 7. Most of the peoples are arrested for terrorism from Islamic community 8. Their dress code and social lifeis not matching with Bharatheeya culture etc etc ect etc
X REPORT ABUSE Date 18-12-09 (12:15 AM)

Anu Thomas

ലവ് ജിഹാദ്ദ് !! ഇങനെയും മത പരിവര്‍തനമൊ? പുതിയ അംഗങല്‍ ചെര്‍ന്നില്ലെങ്കില്‍ എങനെ മുന്നൊട്ടു പൊകും
X REPORT ABUSE Date 17-12-09 (11:13 PM)

zackariaMM

ബഹു:ഹൈകോടതി ഇപ്പോള്‍സ്റ്റേചൈത വിധിവന്ന അവസരത്തില്‍ ഇതെപംക്തിയില്‍ ഞാനെഴുതിയിരിന്നു ഈവിധിയിലെന്തോ താളപ്പിഴകളുള്ളതായിട്ട്.ഇപ്പോള്‍ വന്നസ്റ്റേവിധിയിലൂടെ നമ്മുടെ സംശയം ശരിയാണെന്നുവന്നിരിയ്ക്കയാണ്. ജുഡീഷ്യറിയില്‍ ഇപ്പോഴും ജിനങ്ങള്‍ക്കുള്ള വിശ്വസം നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാന്‍ ഇത്തരത്തിലുള്ള വിധികള്‍ അനിവാര്യമാണ്. ജസ്റ്റിസ് എം ശശിധരന്‍ നമ്പ്യാരെപോലുള്ള ന്യായാധിപരാണ് നീധിന്യായവ്യവസ്തിഥിയുടെ കണ്കെട്ടിയ രൂപത്തിന്‍റെ ഉള്‍കാഴ്ച ജനങ്ങളിലെത്തിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യന്ഭരണഘടന ജനങ്ങള്‍ക്ക് അനുവദിച്ചുകൊടുത്ത ആനുകൂല്യങ്ങളെ കള്ളസത്യവാങ്മൂലം ഇല്യാതാക്കാന്‍ നോക്കുന്ന ഒരുസംഭവത്തെ കോടതി വളരെ ലാഘവത്തോടെയാണ് കണ്ടതെന്നുവേണം കഴിഞ്ഞവിധിയില്‍നിന്നും നാം മനസ്സിലാക്കാന്‍. ഇത്തരം കേസ്സുകളില്‍ വിധിപ്രസ്താവിക്കുമ്പോള്‍ കോടതികള്‍ കുറെകൂടിജാഗ്രതപ്രകടിപ്പിക്കണം. മിശ്രവിവാഹത്തെ അംഗീകരിക്കാത്ത കുടുംബമനസ്സാണ് നമ്മുടെത് എന്നിട്ടും നടക്കുന്നമിശ്രവിവാഹങ്ങളില്‍ 99 ശ്തമാനത്തില്‍ കൂടുതലും ആ രണ്ടുകുടുംബങ്ങളോഴിച്ചാല്‍ ഒരുസംസാരവിഷയമാവാത്ത കേരളത്തിന്‍റെ ജനമനസ്സുകളില്‍ കഴിഞ്ഞവിധിവളരെ ആഴത്തിലുള്ള മുറിവാണുണ്ടാക്കിയത്. കാരണം ഇന്നുംഭാരതീയമനസ്സ് എല്ലാറ്റ
X REPORT ABUSE Date 17-12-09 (10:13 PM)

high court

എന്നൊദ് കലിക്കന്ദ
X REPORT ABUSE Date 17-12-09 (10:10 PM)

mujeeb

what binu said is right
X REPORT ABUSE Date 17-12-09 (09:07 PM)

kishor

ഭൂരിപക്ഷം എന്നും നിശബ്ദരാണൂ...
X REPORT ABUSE Date 17-12-09 (08:06 PM)

binu

രാജ്യത്തെ..തീവ്രവാദത്തെയും...വര്‍ഗീയ വിഷങളെയും... അവസനിപ്പിക്കന്‍...നീതി നിര്വഹിക്കുന്നവരും... പാലിക്കുന്നവരും...ശക്തമായ തീരു മാനമെടുത്തില്ലയെങ്കില്‍... ഇവിടം ഒരു കാശ്മീര്‍ ആയി മാറൂം...പിന്നെ..1000ത്തിലധികം.. പെണ്കുട്ടികള്‍..അപ്രത്യക്ഷരായിരിക്കുന്നു... അതിനു മറുപടീയെന്താ...സത്യം ഒരിക്കലും അല്ലാതാകുന്നില്ല
X REPORT ABUSE Date 17-12-09 (08:03 PM)

binu

രാജ്യത്തെ..തീവ്രവാദത്തെയും...വര്‍ഗീയ വിഷങളെയും... അവസനിപ്പിക്കന്‍...നീതി നിര്വഹിക്കുന്നവരും... പാലിക്കുന്നവരും...ശക്തമായ തീരു മാനമെടുത്തില്ലയെങ്കില്‍... ഇവിടം ഒരു കാശ്മീര്‍ ആയി മാറൂം...പിന്നെ..1000ത്തിലധികം.. പെണ്കുട്ടികള്‍..അപ്രത്യക്ഷരായിരിക്കുന്നു... അതിനു മറുപടീയെന്താ...സത്യം ഒരിക്കലും അല്ലാതാകുന്നില്ല
X REPORT ABUSE Date 17-12-09 (08:03 PM)

binu

രാജ്യത്തെ..തീവ്രവാദത്തെയും...വര്‍ഗീയ വിഷങളെയും... അവസനിപ്പിക്കന്‍...നീതി നിര്വഹിക്കുന്നവരും... പാലിക്കുന്നവരും...ശക്തമായ തീരു മാനമെടുത്തില്ലയെങ്കില്‍... ഇവിടം ഒരു കാശ്മീര്‍ ആയി മാറൂം...പിന്നെ..1000ത്തിലധികം.. പെണ്കുട്ടികള്‍..അപ്രത്യക്ഷരായിരിക്കുന്നു... അതിനു മറുപടീയെന്താ...സത്യം ഒരിക്കലും അല്ലാതാകുന്നില്ല
X REPORT ABUSE Date 17-12-09 (08:03 PM)

binu

രാജ്യത്തെ..തീവ്രവാദത്തെയും...വര്‍ഗീയ വിഷങളെയും... അവസനിപ്പിക്കന്‍...നീതി നിര്വഹിക്കുന്നവരും... പാലിക്കുന്നവരും...ശക്തമായ തീരു മാനമെടുത്തില്ലയെങ്കില്‍... ഇവിടം ഒരു കാശ്മീര്‍ ആയി മാറൂം...പിന്നെ..1000ത്തിലധികം.. പെണ്കുട്ടികള്‍..അപ്രത്യക്ഷരായിരിക്കുന്നു... അതിനു മറുപടീയെന്താ...സത്യം ഒരിക്കലും അല്ലാതാകുന്നില്ല
X REPORT ABUSE Date 17-12-09 (08:03 PM)

binu

രാജ്യത്തെ..തീവ്രവാദത്തെയും...വര്‍ഗീയ വിഷങളെയും... അവസനിപ്പിക്കന്‍...നീതി നിര്വഹിക്കുന്നവരും... പാലിക്കുന്നവരും...ശക്തമായ തീരു മാനമെടുത്തില്ലയെങ്കില്‍... ഇവിടം ഒരു കാശ്മീര്‍ ആയി മാറൂം...പിന്നെ..1000ത്തിലധികം.. പെണ്കുട്ടികള്‍..അപ്രത്യക്ഷരായിരിക്കുന്നു... അതിനു മറുപടീയെന്താ...സത്യം ഒരിക്കലും അല്ലാതാകുന്നില്ല
X REPORT ABUSE Date 17-12-09 (08:03 PM)

binu

രാജ്യത്തെ..തീവ്രവാദത്തെയും...വര്‍ഗീയ വിഷങളെയും... അവസനിപ്പിക്കന്‍...നീതി നിര്വഹിക്കുന്നവരും... പാലിക്കുന്നവരും...ശക്തമായ തീരു മാനമെടുത്തില്ലയെങ്കില്‍... ഇവിടം ഒരു കാശ്മീര്‍ ആയി മാറൂം...പിന്നെ..1000ത്തിലധികം.. പെണ്കുട്ടികള്‍..അപ്രത്യക്ഷരായിരിക്കുന്നു... അതിനു മറുപടീയെന്താ...സത്യം ഒരിക്കലും അല്ലാതാകുന്നില്ല
X REPORT ABUSE Date 17-12-09 (08:03 PM)

binu

രാജ്യത്തെ..തീവ്രവാദത്തെയും...വര്‍ഗീയ വിഷങളെയും... അവസനിപ്പിക്കന്‍...നീതി നിര്വഹിക്കുന്നവരും... പാലിക്കുന്നവരും...ശക്തമായ തീരു മാനമെടുത്തില്ലയെങ്കില്‍... ഇവിടം ഒരു കാശ്മീര്‍ ആയി മാറൂം...പിന്നെ..1000ത്തിലധികം.. പെണ്കുട്ടികള്‍..അപ്രത്യക്ഷരായിരിക്കുന്നു... അതിനു മറുപടീയെന്താ...സത്യം ഒരിക്കലും അല്ലാതാകുന്നില്ല
X REPORT ABUSE Date 17-12-09 (08:03 PM)

binu

രാജ്യത്തെ..തീവ്രവാദത്തെയും...വര്‍ഗീയ വിഷങളെയും... അവസനിപ്പിക്കന്‍...നീതി നിര്വഹിക്കുന്നവരും... പാലിക്കുന്നവരും...ശക്തമായ തീരു മാനമെടുത്തില്ലയെങ്കില്‍... ഇവിടം ഒരു കാശ്മീര്‍ ആയി മാറൂം...പിന്നെ..1000ത്തിലധികം.. പെണ്കുട്ടികള്‍..അപ്രത്യക്ഷരായിരിക്കുന്നു... അതിനു മറുപടീയെന്താ...സത്യം ഒരിക്കലും അല്ലാതാകുന്നില്ല
X REPORT ABUSE Date 17-12-09 (08:03 PM)

binu

രാജ്യത്തെ..തീവ്രവാദത്തെയും...വര്‍ഗീയ വിഷങളെയും... അവസനിപ്പിക്കന്‍...നീതി നിര്വഹിക്കുന്നവരും... പാലിക്കുന്നവരും...ശക്തമായ തീരു മാനമെടുത്തില്ലയെങ്കില്‍... ഇവിടം ഒരു കാശ്മീര്‍ ആയി മാറൂം...പിന്നെ..1000ത്തിലധികം.. പെണ്കുട്ടികള്‍..അപ്രത്യക്ഷരായിരിക്കുന്നു... അതിനു മറുപടീയെന്താ...സത്യം ഒരിക്കലും അല്ലാതാകുന്നില്ല
X REPORT ABUSE Date 17-12-09 (08:03 PM)

binu

രാജ്യത്തെ..തീവ്രവാദത്തെയും...വര്‍ഗീയ വിഷങളെയും... അവസനിപ്പിക്കന്‍...നീതി നിര്വഹിക്കുന്നവരും... പാലിക്കുന്നവരും...ശക്തമായ തീരു മാനമെടുത്തില്ലയെങ്കില്‍... ഇവിടം ഒരു കാശ്മീര്‍ ആയി മാറൂം...പിന്നെ..1000ത്തിലധികം.. പെണ്കുട്ടികള്‍..അപ്രത്യക്ഷരായിരിക്കുന്നു... അതിനു മറുപടീയെന്താ...സത്യം ഒരിക്കലും അല്ലാതാകുന്നില്ല
X REPORT ABUSE Date 17-12-09 (08:03 PM)

binu

രാജ്യത്തെ..തീവ്രവാദത്തെയും...വര്‍ഗീയ വിഷങളെയും... അവസനിപ്പിക്കന്‍...നീതി നിര്വഹിക്കുന്നവരും... പാലിക്കുന്നവരും...ശക്തമായ തീരു മാനമെടുത്തില്ലയെങ്കില്‍... ഇവിടം ഒരു കാശ്മീര്‍ ആയി മാറൂം...പിന്നെ..1000ത്തിലധികം.. പെണ്കുട്ടികള്‍..അപ്രത്യക്ഷരായിരിക്കുന്നു... അതിനു മറുപടീയെന്താ...സത്യം ഒരിക്കലും അല്ലാതാകുന്നില്ല
X REPORT ABUSE Date 17-12-09 (08:03 PM)