പിറന്നാൾ ദിനത്തിൽ മെട്രോ യാത്ര നടത്തി പ്രധാനമന്ത്രി

നരേന്ദ്രമോദിയുടെ എഴുപത്തിമൂന്നാം പിറന്നാൾ ആഘോഷിച്ചത് മെട്രോയിൽ

Facebook