തടി കുറയ്ക്കാന്‍ രാത്രി ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കുന്നവരാണോ?

ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കിയുള്ള തടി കുറയ്ക്കല്‍ ഗുണത്തേക്കാള്‍ ദോഷം ചെയ്യും

Credit : Social Media

തടി കുറയ്ക്കാന്‍ അത്താഴം ഒഴിവാക്കുകയല്ല, പരിമിതപ്പെടുത്തുകയാണ് വേണ്ടത്

പൂര്‍ണമായും ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കുമ്പോള്‍ ശരീരത്തില്‍ എനര്‍ജി കുറയുന്നു

Credit : Social Media

സ്ഥിരമായി അത്താഴം ഒഴിവാക്കുമ്പോള്‍ വിശപ്പ് ഹോര്‍മോണുകളുടെ പ്രവര്‍ത്തനം നിലയ്ക്കുന്നു

Credit : Social Media

ഭക്ഷണം പൂര്‍ണമായി ഒഴിവാക്കുന്നവരില്‍ അമിതമായി മധുരം കഴിക്കാനുള്ള പ്രവണത ഉണ്ടാകുന്നു

Credit : Social Media

അത്താഴം ഒഴിവാക്കുമ്പോള്‍ ദഹന പ്രക്രിയ താളം തെറ്റുന്നു

അത്താഴം ഒഴിവാക്കുന്നവരില്‍ ഉറക്കം താളം തെറ്റാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്

Credit : Social Media

ഇത്തരക്കാരില്‍ ഉത്കണ്ഠ, സമ്മര്‍ദ്ദം എന്നിവ കാണപ്പെടുന്നു

Credit : Social Media