ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് അല്ല, ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് റെഡ്

പുത്തൻ ഔട്ട്ഫിറ്റിൽ തിളങ്ങി സോനം കപൂർ, ചിത്രങ്ങൾ

Instagram