8 ന്‍റെ വിസ്മയങ്ങള്‍

പീസിയന്‍

WEBDUNIA|
അതുപോലെ പൊടികളും എട്ടുണ്ട് - അഷ്ടചൂര്‍ണ്ണം. ചുക്ക്, മുളക്, തിപ്പലി, അയമോദകം, ജീരകം, കരിഞ്ചീരകം, ഇന്ദുപ്പ്, കായം.

ഭാരതീയ സംസ്കാരം അനുസരിച്ച് വിവാഹങ്ങള്‍ എട്ട് വിധമാണ് - ബ്രാഹ്മം, ദൈവ, ആര്‍ഷം, പ്രാജപത്യം, ആസുരം, ഗാന്ധര്‍വ്വം, രാക്ഷസം, പൈശാചം എന്നിവയാണവ.

എട്ട് ശ്ലോകമുള്ള കവിതയാണ് അഷ്ടകം. കരണങ്ങളും എട്ട് വിധമാണ് - മനസ്സ്, ബുദ്ധി, ചിത്തം, അഹങ്കാരം, സങ്കല്‍പ്പം, നിശ്ചയം, അഭിമാനം, അവധാരണം.

രാജാവിന് അര്‍ഷ്ടകര്‍മ്മാവ് എന്ന് പേരുണ്ട്. എട്ട് കര്‍മ്മങ്ങള്‍ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടവന്‍ എന്ന അര്‍ത്ഥത്തിലാണ് ഈ പ്രയോഗം.

കഥകളിയിലും കേരള നടനത്തിലും മറ്റും പ്രയോഗിക്കുന്ന ഒരു നൃത്ത ഭാഗമാണ് - അഷ്ടകലാശം. ചമ്പ താളത്തിലാണ് ഈ കലാശം ആടുക.

അഷ്ടകഷ്ടങ്ങള്‍ - കാമം, ക്രോധം, ലോഭം, മോഹം, മതം, മാത്സര്യം, ഡംഭം, അസൂയ. ഭാരതത്തിലെ അഷ്ട ഗിരികള്‍ ഹിമവാന്‍, നിഷധം, മാല്യവാന്‍, ഗന്ധമാദനം, ഹേമകൂടം, പാര്യാത്രകം, ശ്വേതവാന്‍, വിന്ധ്യന്‍ എന്നിവയാണ്.

അഷ്ടഗുണങ്ങള്‍ ഭൂതദയ, ക്ഷമ, അനസൂയ, ശൌചം, അനായാസം, മംഗളം, അകാര്‍പ്പണ്യം, അസ്പൃഹ (ഇവ ബ്രാഹ്മണന് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് വിധി).

ദേവിക്ക് എട്ട് രൂപങ്ങളുണ്ട്. എട്ട് രൂപങ്ങളോട് കൂടിയ ദേവിയെ അഷ്ടതാരുണി എന്നാണ് വിളിക്കുക. താര, ഉഗ്ര, മഹോഗ്ര, വജ്ര, കാളി, സരസ്വതി, കാമേശ്വരി, ചാമുണ്ഡ.
ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :