• ബി‌എസ്‌ഇ 39052 453
  • എന്‍‌എസ്‌ഇ 11586 122
  • സ്വര്‍ണം 38055 164
  • വെള്ളി 45160 66
17 Oct 2019 Closing