• ബി‌എസ്‌ഇ 47949 883
  • എന്‍‌എസ്‌ഇ 14359 258
  • സ്വര്‍ണം 47846 493
  • വെള്ളി 69350 666
19 Apr 2021 Closing