• ബി‌എസ്‌ഇ 29469 1028
  • എന്‍‌എസ്‌ഇ 8598 317
  • സ്വര്‍ണം 43350 492
  • വെള്ളി 39426 372
31 Mar 2020 Closing