• ബി‌എസ്‌ഇ 40686 127
  • എന്‍‌എസ്‌ഇ 11930 34
  • സ്വര്‍ണം 50919 153
  • വെള്ളി 62800 185
23 Oct 2020 Closing