ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

sreekumar

vyyaa
X REPORT ABUSE Date 18-11-09 (10:51 PM)

gvgvtggv

ജ്ഞ്നുജ്ഞ്നുഇ
X REPORT ABUSE Date 18-11-09 (09:08 PM)

GOPINATH

ഞെട്ടിക്കുന്ന വാര്‍താആആആആആഅ
X REPORT ABUSE Date 18-11-09 (05:51 PM)

pappan

രാഹുല്‍.. നീ എന്തിനിതു ചെയ്തൂ ? കഷ്ടം തന്നെ മുതലാളീ ... കഷ്ടം തന്നെ
X REPORT ABUSE Date 18-11-09 (05:13 PM)