ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

sakeer

ഇന്ത്യന്‍ മണ്ണില്‍ നിന്നുകൊണ്ട് ഇന്ത്യക്കെതിരേ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന പകിസ്ഥാന്‍ ഹൈകമ്മീഷന്‍ ഓഫീസര്‍മാരെ , [ചാരപ്പണി ചെയ്തതിന്‍റെ തെളിവ് ലോകരാജ്യങ്ങള്‍ക്കുമുമ്പില്‍ കാണിക്കുകയും] ഐ പി സി പ്രകാരം അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം.
X REPORT ABUSE Date 17-11-09 (09:01 PM)