ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

muhammed

മുഹമ്മദ്.പീ.എ
X REPORT ABUSE Date 19-11-09 (01:27 PM)

sameer illikkal

എന്തൊനദയ് ചൊദിചു വരുന്നതെ??????????????????????????????????????? നിര്‍തദായ്യ്യ്യ്യ്യ്യ്യ്യ്യ്യ്യ്യ്യ്യ്യ്യ്യ്യ്യ്യ്
X REPORT ABUSE Date 17-11-09 (06:05 PM)