ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

manoj

now our main concern is Headley and RANA, shiv sena should throw out the so called bhatts and their chamchas from mumbai. they are real cancer to the society.
X REPORT ABUSE Date 18-11-09 (12:50 PM)

hmmm

സച്ചിന്‍ പറഞ്ഞതു ശരിയാണു.
X REPORT ABUSE Date 17-11-09 (06:40 AM)

sakeer.

ആര്‍ അനുമോദിക്കുന്നു എന്നതിലല്ല കാര്യം. സച്ചിന്‍ അനുമോദനം അര്‍ഹിക്കുന്നു.
X REPORT ABUSE Date 16-11-09 (10:17 PM)