ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

AR

അടിയില്‍ പിടിചൊ ദൈവമെ
X REPORT ABUSE Date 20-11-10 (08:39 PM)

badboy

what the helll y the site need these much commentsssss,,,,,,
X REPORT ABUSE Date 19-11-09 (04:47 PM)

pp

ചര്‍ച്ച നിര്‍തുക
X REPORT ABUSE Date 16-11-09 (07:08 PM)

GOPINATH

ഹഹഹഹഹഹഹഹഹഹഹഹഹഹഹഹഹഹഹഹഹഹ്ആആആആആആആആആആആആആആആആഅ
X REPORT ABUSE Date 16-11-09 (06:04 PM)

Remo

fuck this website....why people want put comment for this...dont have any other news....fuck...fuck....
X REPORT ABUSE Date 16-11-09 (05:39 PM)

mookkan

ഞാനൊന്നുമല്ല
X REPORT ABUSE Date 16-11-09 (05:11 PM)

meera jasmin

തല ചുറ്റല്‍ ആകും ഇതു ഒട്ടുമുക നടിമാര്‍ക്കും ഉണ്ടാകുന്ന roogamaanu സംവിദയകനും നിരമതാവും നയകനു ഒക്കെയ് ഇതിനു ഉതരവാദികല്‍ ആനു എന്തയാലും ഒരു അബെര്‍ഷെന്‍ കൂദി നദന്നു ഇനി സിന്ദു ...........പിദിക്കതെയ് നൂക്കനം .പിദിചാല്‍ വീന്ദും തല ചുറ്റല്‍ ബൂധം നഷിചു യവീയല്‍ എന്നിവ ഉന്ദാകുഉം എനിക്കു ഇതുപൊലയ് ഉന്ദയിട്ടിറ്റിന്ദെ
X REPORT ABUSE Date 16-11-09 (05:08 PM)