ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

drishya

ഇതൊക്കെ എന്തനൊ എന്തൊ?????????
X REPORT ABUSE Date 24-04-14 (11:01 AM)

sam

വാസ്തു നൊകിയിരുന്നെല്‍ എനിക്കും ias കിട്ടിയെനെ????
X REPORT ABUSE Date 19-02-10 (02:56 PM)

muni

ഒന്നു പോ സാറെ.....വാസ്തു നോക്കീട്ടല്ലേ യെനിക്കു IAS കിട്ടിയത്?
X REPORT ABUSE Date 21-11-09 (11:46 PM)