ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

SHERIN

ORKKUNNILLE, SHANKAR ENNA KADHA PATHRATHE, MAMMOOTTYUDE KALIKKALATHIL
X REPORT ABUSE Date 13-11-09 (07:14 PM)

you tube

ക്മ ബ്മ ച്ചിക്ക് ബിക്ക് നക്ക് മൂക്ക് പൊക്ക് തൊക്ക് എനീ ചികില്‍സക്ല്മ്ഹ്ദ്ഗ്ദ്ഫ്ഗ്ദ്ഫ്ഹ്ഹ്ഫ്ഫ്ഹ്ജ്ഫ്ര്‍ത്
X REPORT ABUSE Date 11-11-09 (06:51 PM)

VISHNU

Yes a good film can be expected from him,as he is a good film maker who proved the film world that he believes only in the strength of the story,not its length or in any other money metering commercial parameters.
X REPORT ABUSE Date 11-11-09 (06:44 PM)

sameer illikkal

സുപ്പെര്‍ ഹിട്ടാകും
X REPORT ABUSE Date 11-11-09 (05:51 PM)