ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

Anand

Good article Dear webDuniya We are always reading . Next time also please include same article. thanks
X REPORT ABUSE Date 11-11-09 (11:29 AM)

Seema

നല്ല ലേഖനം. വെബ്ദുനിയ ഇത്തരത്തിലുല്ല കൂടിതല്‍ ലെഖ്നങ്ങല്‍ പ്രസിദ്ദ്ര്ര്കരിക്കജ്ണം
X REPORT ABUSE Date 10-11-09 (10:55 PM)

Neelan, Panampatta

നന്നായി വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത്രയും ഐറ്റ്യ്ഹിഹ്യങ്ങള്‍ വടക്കുന്നാതന്‍ ക്ഷേത്രത്തിന്‌ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ഇപ്പോഴാണ്‌ അറിയുന്നത്..
X REPORT ABUSE Date 10-11-09 (07:25 PM)