ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

Keraleeyan

അവന്‍റെ അമ്മക്കു സ്ത്രീദനം കിട്ടിയതനൊ ഈ രജ്യം
X REPORT ABUSE Date 10-11-09 (04:37 PM)