ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

JJ Vellara

ഹവാല ഇടപാട് നിയന്ത്രിയ്ക്കേണ്ടത് നാടിന്‍റെ ഉന്നമനത്തിന് അത്യാവശഃമായ കാര്യമാകുന്നു. തല്‍കാലം ഇതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ലാഭത്തെ കരുതി ഒന്നും ചെയ്യാതിരുന്നാല്‍‍ അതിന്‍റെ ഭവിഷ്യത്ത് പിന്നീട് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ളത് സുനിശചിതം.
X REPORT ABUSE Date 09-11-07 (09:35 PM)