ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

k.p.Rajan

ഠിസ് ഇസ് രുബ്ബിഷ് അന്ദ് കൌല്‍ദ്ന്‍ ഒറ്റ് റ്റൊലെരറ്റെ ഒന്‍ അന്യ് അക്കൌന്‍റ്.വെ അരെ ഇന്ദിഅന്സ് അന്ദ് വെ ഹവെ തെ രിഘ്റ്റ് റ്റൊ റ്റൊ സ്വൊര്‍ന്‍ ഇന്‍ അന്യ് ലങുഅഗെ
X REPORT ABUSE Date 09-11-09 (05:34 PM)