ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

riyas

yes
X REPORT ABUSE Date 09-01-10 (02:19 PM)

Malappuram Fan

ഈ വര്‍ഷത്തെ മമ്മൂട്ടിയുടെ ഹിറ്റുകള്‍ - 1.ലൌഡ് സ്പീക്കര്‍ 2.പഴശ്ശിരാജാ 3.കേരള കഫെ 4.പാലേരി മാണിക്യം 5.ചട്ടമ്പിനാട് 6.ഡാഡി കൂള്‍............... പൊളികള്‍ 1.ലവ് ഇന്‍ സിംഗപ്പൂര്‍ 2.ഈ പട്ടണത്തത്തില്‍ ഭൂതം...................................................... മോഹന്‍ ലാലിന്‍റെ ഹിറ്റുകള്‍ ഒന്നുമില്ല . പൊളികള്‍ 1.റെഡ് ചില്ലീസ് 2.സാഗര്‍ അലിയാസ് ജാക്കി റീലോഡഡ് 3.ഭഗവാന്‍ 4.എയ്ഞ്ചല്‍ ജോണ്‍ 5.ഉന്നൈപ്പൊല്‍ ഒരുവന്‍. ...............അത്യാവശ്യം കൊള്ളാവുന്നവ 1.ഭ്രമരം 2.ഇവിടം സ്വര്‍ഗമാണ് ( പക്ഷെ ഭ്രമരം വലിയ കളക്ഷന്‍ നേടിയില്ല. ഇവിടം സ്വര്‍ഗമാണ് എത്ര കളക്ഷന്‍ നേടുമെന്നു കണ്ടറിയണം)............................
X REPORT ABUSE Date 30-12-09 (01:55 PM)

Malappuram Fan

ഈ വര്‍ഷത്തെ മമ്മൂട്ടിയുടെ ഹിറ്റുകള്‍ - 1.ലൌഡ് സ്പീക്കര്‍ 2.പഴശ്ശിരാജാ 3.കേരള കഫെ 4.പാലേരി മാണിക്യം 5.ചട്ടമ്പിനാട് 6.ഡാഡി കൂള്‍............... പൊളികള്‍ 1.ലവ് ഇന്‍ സിംഗപ്പൂര്‍ 2.ഈ പട്ടണത്തത്തില്‍ ഭൂതം...................................................... മോഹന്‍ ലാലിന്‍റെ ഹിറ്റുകള്‍ ഒന്നുമില്ല . പൊളികള്‍ 1.റെഡ് ചില്ലീസ് 2.സാഗര്‍ അലിയാസ് ജാക്കി റീലോഡഡ് 3.ഭഗവാന്‍ 4.എയ്ഞ്ചല്‍ ജോണ്‍ 5.ഉന്നൈപ്പൊല്‍ ഒരുവന്‍. ...............അത്യാവശ്യം കൊള്ളാവുന്നവ 1.ഭ്രമരം 2.ഇവിടം സ്വര്‍ഗമാണ് ( പക്ഷെ ഭ്രമരം വലിയ കളക്ഷന്‍ നേടിയില്ല. ഇവിടം സ്വര്‍ഗമാണ് എത്ര കളക്ഷന്‍ നേടുമെന്നു കണ്ടറിയണം)............................
X REPORT ABUSE Date 30-12-09 (01:54 PM)

Malappuram Fan

ഈ വര്‍ഷത്തെ മമ്മൂട്ടിയുടെ ഹിറ്റുകള്‍ - 1.ലൌഡ് സ്പീക്കര്‍ 2.പഴശ്ശിരാജാ 3.കേരള കഫെ 4.പാലേരി മാണിക്യം 5.ചട്ടമ്പിനാട് 6.ഡാഡി കൂള്‍............... പൊളികള്‍ 1.ലവ് ഇന്‍ സിംഗപ്പൂര്‍ 2.ഈ പട്ടണത്തത്തില്‍ ഭൂതം...................................................... മോഹന്‍ ലാലിന്‍റെ ഹിറ്റുകള്‍ ഒന്നുമില്ല . പൊളികള്‍ 1.റെഡ് ചില്ലീസ് 2.സാഗര്‍ അലിയാസ് ജാക്കി റീലോഡഡ് 3.ഭഗവാന്‍ 4.എയ്ഞ്ചല്‍ ജോണ്‍ 5.ഉന്നൈപ്പൊല്‍ ഒരുവന്‍. ...............അത്യാവശ്യം കൊള്ളാവുന്നവ 1.ഭ്രമരം 2.ഇവിടം സ്വര്‍ഗമാണ് ( പക്ഷെ ഭ്രമരം വലിയ കളക്ഷന്‍ നേടിയില്ല. ഇവിടം സ്വര്‍ഗമാണ് എത്ര കളക്ഷന്‍ നേടുമെന്നു കണ്ടറിയണം)............................
X REPORT ABUSE Date 30-12-09 (01:54 PM)

Malappuram Fan

ഈ വര്‍ഷത്തെ മമ്മൂട്ടിയുടെ ഹിറ്റുകള്‍ - 1.ലൌഡ് സ്പീക്കര്‍ 2.പഴശ്ശിരാജാ 3.കേരള കഫെ 4.പാലേരി മാണിക്യം 5.ചട്ടമ്പിനാട് 6.ഡാഡി കൂള്‍............... പൊളികള്‍ 1.ലവ് ഇന്‍ സിംഗപ്പൂര്‍ 2.ഈ പട്ടണത്തത്തില്‍ ഭൂതം...................................................... മോഹന്‍ ലാലിന്‍റെ ഹിറ്റുകള്‍ ഒന്നുമില്ല . പൊളികള്‍ 1.റെഡ് ചില്ലീസ് 2.സാഗര്‍ അലിയാസ് ജാക്കി റീലോഡഡ് 3.ഭഗവാന്‍ 4.എയ്ഞ്ചല്‍ ജോണ്‍ 5.ഉന്നൈപ്പൊല്‍ ഒരുവന്‍. ...............അത്യാവശ്യം കൊള്ളാവുന്നവ 1.ഭ്രമരം 2.ഇവിടം സ്വര്‍ഗമാണ് ( പക്ഷെ ഭ്രമരം വലിയ കളക്ഷന്‍ നേടിയില്ല. ഇവിടം സ്വര്‍ഗമാണ് എത്ര കളക്ഷന്‍ നേടുമെന്നു കണ്ടറിയണം)............................
X REPORT ABUSE Date 30-12-09 (01:54 PM)

Malappuram Fan

ഈ വര്‍ഷത്തെ മമ്മൂട്ടിയുടെ ഹിറ്റുകള്‍ - 1.ലൌഡ് സ്പീക്കര്‍ 2.പഴശ്ശിരാജാ 3.കേരള കഫെ 4.പാലേരി മാണിക്യം 5.ചട്ടമ്പിനാട് 6.ഡാഡി കൂള്‍............... പൊളികള്‍ 1.ലവ് ഇന്‍ സിംഗപ്പൂര്‍ 2.ഈ പട്ടണത്തത്തില്‍ ഭൂതം...................................................... മോഹന്‍ ലാലിന്‍റെ ഹിറ്റുകള്‍ ഒന്നുമില്ല . പൊളികള്‍ 1.റെഡ് ചില്ലീസ് 2.സാഗര്‍ അലിയാസ് ജാക്കി റീലോഡഡ് 3.ഭഗവാന്‍ 4.എയ്ഞ്ചല്‍ ജോണ്‍ 5.ഉന്നൈപ്പൊല്‍ ഒരുവന്‍. ...............അത്യാവശ്യം കൊള്ളാവുന്നവ 1.ഭ്രമരം 2.ഇവിടം സ്വര്‍ഗമാണ് ( പക്ഷെ ഭ്രമരം വലിയ കളക്ഷന്‍ നേടിയില്ല. ഇവിടം സ്വര്‍ഗമാണ് എത്ര കളക്ഷന്‍ നേടുമെന്നു കണ്ടറിയണം)............................
X REPORT ABUSE Date 30-12-09 (01:54 PM)

shashi

തീര്‍ചറ്റ്യായുമ്
X REPORT ABUSE Date 15-12-09 (07:46 PM)

antony

പഴശ്ശിരാജയില്‍. തിളങിയതു..ശരത് കുമാറു0..മനൊജു0 ആണ്,, മ മ്മൂട്ടി വെറു0 സഹനടന്‍ മാത്ര0..
X REPORT ABUSE Date 27-11-09 (01:43 PM)

MAMOOTTY

ടാ മൊനെ സമീറെ..വെരുതെ കൂവന്‍റാ....ഇവിടേ എല്ലാവര്‍ക്കും അറിയാ0.. ലാലിനെ യാനു..ജന0..കൂടുതല്‍ ഇഷ്ട്പ്പെദുന്നത് എന്ന്.. ജനപ്രീതിയില്‍ മോഹന്‍ ലാല്‍ തന്നെ മുന്നില്‍.. തമാശ യായാലും..സീരിയസ്സ് ആയലും...ഡാന്സ് ആയാലും..ആക്ക്ഷ്ന്‍ ആയാലും..അവ്ന്‍റെ മുന്നില്‍ ഞാന്‍ ഒന്നു മല്ല..പിന്നെ ഈ പഴസ്സിയും, ചന്ദുവും ഒക്കെ ഉള്ളതു കൊന്ദു ജീവിചു പൊകുന്നു.. എന്നെക്കാല്‍ 9 വയസ്സ്..താഴെയാന്നു..ലാല്‍..അവന്നെ കുറീച് ഒരു അക്ഷര0..നീ പറയരുത്..അവന്‍ പട്ടാള വെഷത്തില്‍ വന്നാല്‍ ഇവിടെ ഉള്ള പോലിസ് ക്കര്‍. സല്ലൂട്ട്.ചെയണ0..നീ നമ്മുടെ സമുദയതിന്‍റെ വില കളയരുത്...
X REPORT ABUSE Date 24-11-09 (06:10 PM)

MAMOOTTY

ടാ മൊനെ സമീറെ..വെരുതെ കൂവന്‍റാ....ഇവിടേ എല്ലാവര്‍ക്കും അറിയാ0.. ലാലിനെ യാനു..ജന0..കൂടുതല്‍ ഇഷ്ട്പ്പെദുന്നത് എന്ന്.. ജനപ്രീതിയില്‍ മോഹന്‍ ലാല്‍ തന്നെ മുന്നില്‍.. തമാശ യായാലും..സീരിയസ്സ് ആയലും...ഡാന്സ് ആയാലും..ആക്ക്ഷ്ന്‍ ആയാലും..അവ്ന്‍റെ മുന്നില്‍ ഞാന്‍ ഒന്നു മല്ല..പിന്നെ ഈ പഴസ്സിയും, ചന്ദുവും ഒക്കെ ഉള്ളതു കൊന്ദു ജീവിചു പൊകുന്നു.. എന്നെക്കാല്‍ 9 വയസ്സ്..താഴെയാന്നു..ലാല്‍..അവന്നെ കുറീച് ഒരു അക്ഷര0..നീ പറയരുത്..അവന്‍ പട്ടാള വെഷത്തില്‍ വന്നാല്‍ ഇവിടെ ഉള്ള പോലിസ് ക്കര്‍. സല്ലൂട്ട്.ചെയണ0..നീ നമ്മുടെ സമുദയതിന്‍റെ വില കളയരുത്...
X REPORT ABUSE Date 24-11-09 (06:10 PM)

MAMOOTTY

ടാ മൊനെ സമീറെ..വെരുതെ കൂവന്‍റാ....ഇവിടേ എല്ലാവര്‍ക്കും അറിയാ0.. ലാലിനെ യാനു..ജന0..കൂടുതല്‍ ഇഷ്ട്പ്പെദുന്നത് എന്ന്.. ജനപ്രീതിയില്‍ മോഹന്‍ ലാല്‍ തന്നെ മുന്നില്‍.. തമാശ യായാലും..സീരിയസ്സ് ആയലും...ഡാന്സ് ആയാലും..ആക്ക്ഷ്ന്‍ ആയാലും..അവ്ന്‍റെ മുന്നില്‍ ഞാന്‍ ഒന്നു മല്ല..പിന്നെ ഈ പഴസ്സിയും, ചന്ദുവും ഒക്കെ ഉള്ളതു കൊന്ദു ജീവിചു പൊകുന്നു.. എന്നെക്കാല്‍ 9 വയസ്സ്..താഴെയാന്നു..ലാല്‍..അവന്നെ കുറീച് ഒരു അക്ഷര0..നീ പറയരുത്..അവന്‍ പട്ടാള വെഷത്തില്‍ വന്നാല്‍ ഇവിടെ ഉള്ള പോലിസ് ക്കര്‍. സല്ലൂട്ട്.ചെയണ0..നീ നമ്മുടെ സമുദയതിന്‍റെ വില കളയരുത്...
X REPORT ABUSE Date 24-11-09 (06:10 PM)

MAMOOTTY

ടാ മൊനെ സമീറെ..വെരുതെ കൂവന്‍റാ....ഇവിടേ എല്ലാവര്‍ക്കും അറിയാ0.. ലാലിനെ യാനു..ജന0..കൂടുതല്‍ ഇഷ്ട്പ്പെദുന്നത് എന്ന്.. ജനപ്രീതിയില്‍ മോഹന്‍ ലാല്‍ തന്നെ മുന്നില്‍.. തമാശ യായാലും..സീരിയസ്സ് ആയലും...ഡാന്സ് ആയാലും..ആക്ക്ഷ്ന്‍ ആയാലും..അവ്ന്‍റെ മുന്നില്‍ ഞാന്‍ ഒന്നു മല്ല..പിന്നെ ഈ പഴസ്സിയും, ചന്ദുവും ഒക്കെ ഉള്ളതു കൊന്ദു ജീവിചു പൊകുന്നു.. എന്നെക്കാല്‍ 9 വയസ്സ്..താഴെയാന്നു..ലാല്‍..അവന്നെ കുറീച് ഒരു അക്ഷര0..നീ പറയരുത്..അവന്‍ പട്ടാള വെഷത്തില്‍ വന്നാല്‍ ഇവിടെ ഉള്ള പോലിസ് ക്കര്‍. സല്ലൂട്ട്.ചെയണ0..നീ നമ്മുടെ സമുദയതിന്‍റെ വില കളയരുത്...
X REPORT ABUSE Date 24-11-09 (06:10 PM)

MAMOOTTY

ടാ മൊനെ സമീറെ..വെരുതെ കൂവന്‍റാ....ഇവിടേ എല്ലാവര്‍ക്കും അറിയാ0.. ലാലിനെ യാനു..ജന0..കൂടുതല്‍ ഇഷ്ട്പ്പെദുന്നത് എന്ന്.. ജനപ്രീതിയില്‍ മോഹന്‍ ലാല്‍ തന്നെ മുന്നില്‍.. തമാശ യായാലും..സീരിയസ്സ് ആയലും...ഡാന്സ് ആയാലും..ആക്ക്ഷ്ന്‍ ആയാലും..അവ്ന്‍റെ മുന്നില്‍ ഞാന്‍ ഒന്നു മല്ല..പിന്നെ ഈ പഴസ്സിയും, ചന്ദുവും ഒക്കെ ഉള്ളതു കൊന്ദു ജീവിചു പൊകുന്നു.. എന്നെക്കാല്‍ 9 വയസ്സ്..താഴെയാന്നു..ലാല്‍..അവന്നെ കുറീച് ഒരു അക്ഷര0..നീ പറയരുത്..അവന്‍ പട്ടാള വെഷത്തില്‍ വന്നാല്‍ ഇവിടെ ഉള്ള പോലിസ് ക്കര്‍. സല്ലൂട്ട്.ചെയണ0..നീ നമ്മുടെ സമുദയതിന്‍റെ വില കളയരുത്...
X REPORT ABUSE Date 24-11-09 (06:10 PM)

Bineesh Varkey

5 ഭാഷയില്‍ പടമെടുക്കാന്‍ മൊതതം 25 കോടി ബജറ്റ്. മലയാളത്തില്‍ നിന്നു മാത്രം 30 ദിവസം കൊണ്ഡ് കളക്ഷന്‍ 12 കോടി കവിഞ്ഞു.!!!!!!!!!!!!!!!!! മറ്റുള്ളവ- ബോംബേ,കല്‍ക്കട്ട,ബാംഗ്ലൂര്‍,സിംഗപ്പൂര്‍- 4 കോടി(രണ്ഡാഴ്ച, മലയാളം പ്രിന്‍റ്) യു എ ഇ- 1.5കോടി(ഒരാഴ്ച). തമിഴ്നാട്-1.8കോടി( 2 ദിവസം) ചാനല്‍ RIGHT- 2.6 കോടി DVD RIGHT- 70 ലക്ഷം, ഇഗ്ലീഷ്,ഹിന്ദി,തെലുങ് ഭാഷകളില്‍ റിലീസ് ചെയ്യാനിരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊള്‍ തന്നെ മൊത്തം 22.6 കോടി കളക്ഷന്‍ നേടി. പഴശ്ശിരാജ മലയാള സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയമാകുകയാണ്. കേരളത്തില്‍ നിന്നു തന്നെ ഈ സിനിമ മുതല്‍ മുടക്കു തിരിച്ചുപിടിക്കും. പഴശ്ശിരാജ മൊത്തം 75 കോടിക്കു മുകളില്‍ കളക്റ്റ് ചെയ്യുമെന്നുറപ്പായി.
X REPORT ABUSE Date 23-11-09 (10:39 AM)

Bineesh Varkey

5 ഭാഷയില്‍ പടമെടുക്കാന്‍ മൊതതം 25 കോടി ബജറ്റ്. മലയാളത്തില്‍ നിന്നു മാത്രം 30 ദിവസം കൊണ്ഡ് കളക്ഷന്‍ 12 കോടി കവിഞ്ഞു.!!!!!!!!!!!!!!!!! മറ്റുള്ളവ- ബോംബേ,കല്‍ക്കട്ട,ബാംഗ്ലൂര്‍,സിംഗപ്പൂര്‍- 4 കോടി(രണ്ഡാഴ്ച, മലയാളം പ്രിന്‍റ്) യു എ ഇ- 1.5കോടി(ഒരാഴ്ച). തമിഴ്നാട്-1.8കോടി( 2 ദിവസം) ചാനല്‍ RIGHT- 2.6 കോടി DVD RIGHT- 70 ലക്ഷം, ഇഗ്ലീഷ്,ഹിന്ദി,തെലുങ് ഭാഷകളില്‍ റിലീസ് ചെയ്യാനിരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊള്‍ തന്നെ മൊത്തം 22.6 കോടി കളക്ഷന്‍ നേടി. പഴശ്ശിരാജ മലയാള സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയമാകുകയാണ്. കേരളത്തില്‍ നിന്നു തന്നെ ഈ സിനിമ മുതല്‍ മുടക്കു തിരിച്ചുപിടിക്കും. പഴശ്ശിരാജ മൊത്തം 75 കോടിക്കു മുകളില്‍ കളക്റ്റ് ചെയ്യുമെന്നുറപ്പായി.
X REPORT ABUSE Date 23-11-09 (10:39 AM)

renjith

ഗൂകുലംഗൊപലന്‍ അമ്മെ ഊതു
X REPORT ABUSE Date 18-11-09 (03:57 PM)

renjith

യീ സിനിമ ഒരു ഉമ്മ്ബിയ താനു.മമ്മുട്ടി മസ്സില്‍ പിദിചു നില്‍ക്കുന്നതല്ലതെ എന്തു മൈരു ആനു യീ സിനിമയിഇല്‍ ഉല്ലതു
X REPORT ABUSE Date 18-11-09 (03:55 PM)

rohit

മൈരുസിനിമ
X REPORT ABUSE Date 18-11-09 (03:52 PM)

patty

സബു നിനക്കു സിസ്റ്റെര്‍ ഉന്ദൊ? എനിക്കൊന്നു കല്ലികാനാ
X REPORT ABUSE Date 14-11-09 (10:20 PM)