ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

ahamad

മമതയും ജയയും മായാവതിയും കല്യാണം കഴിച്ചാല്‍ ശരിയാക്കാവുന്നതെയുള്ളു.
X REPORT ABUSE Date 08-11-09 (12:23 AM)

sakeer.t.a

രാഷ്ട്രീയലാഭത്തിനുവേണ്ടി സിങ്കൂരിലെ ടാറ്റയുടെ കാര്‍ ഫാക്ടറിയെ സ്വന്തം സംസ്ഥാനത്തുനിന്ന് കെട്ടുകെട്ടിച്ച ആളല്ലേ ഇവര്‍. അതുപോലെതന്നെ ഇതിലും എന്തെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയലാഭം അവര്‍ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും.
X REPORT ABUSE Date 07-11-09 (07:22 PM)