ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

BELSON K M

what are the fools of our cricket viewers.....? he was goooood player....will u see his play ...look then write this type of bad words
X REPORT ABUSE Date 09-11-09 (12:20 AM)

Nasjas

don't worry our Sree is there. He will become a Tiger (Monkey) at the ground as earlier.
X REPORT ABUSE Date 08-11-09 (06:22 PM)

yunus

പിന്നെ world കപ്പ് കിട്ടിയതു തന്നെ
X REPORT ABUSE Date 07-11-09 (09:05 PM)

vinod

കഴിയും,പക്ഷെ വാലറ്റം kooTuthal സ്രെദ്ധിചാല്‍ മതി
X REPORT ABUSE Date 07-11-09 (02:31 PM)

saiurav

പിന്നെ അഞ്ചു തവണ ശ്രമിച്ചിട്ട് നടന്നിട്ടില്ല..പിന്നല്ലെ ഇത്തവണ..ഒന്നു പോ ചങ്ങായി.......
X REPORT ABUSE Date 07-11-09 (01:28 PM)