ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

shaiju

അല്ല
X REPORT ABUSE Date 09-11-09 (01:15 PM)

ron

അതെ
X REPORT ABUSE Date 06-11-09 (06:05 PM)

rks

അവലാരുറ്റെ കൂറ്റെങ്കിലും പൊവട്ടെ
X REPORT ABUSE Date 06-11-09 (04:40 PM)