ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

james

നോക്കാം.ആത്മാര്‍തത ഉണ്ടെങ്കില്‍ നടക്കും
X REPORT ABUSE Date 09-11-09 (05:07 AM)

SIMI

suer ,
X REPORT ABUSE Date 07-11-09 (11:51 AM)

GOPINATH

ആയിട്ടില്ല്ആ
X REPORT ABUSE Date 06-11-09 (06:02 PM)

manoharan

എവിദെ?
X REPORT ABUSE Date 06-11-09 (06:00 PM)