ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

jayakrishnan

ഇല്ല ഒരിക്കലും ഇല്ല
X REPORT ABUSE Date 06-11-09 (08:44 PM)

adarsh

ഗുദ് ദിസിഷന്‍. എല്ലാ കല്ലുഷാപ്പുകലും പാദിരാത്രിവരെ തുരന്നു വഛു കാബെരെ ദാന്സും വഛാല്‍ ഗൊദ്സ് ഒഒന്‍ കന്‍റ്രിക്കു നാല്ല ചെലവാരിക്കും!!!!!
X REPORT ABUSE Date 06-11-09 (02:31 PM)

UNKNOWN

you are adarsh, you are "adarshan"
X REPORT ABUSE Date 06-11-09 (03:14 PM)