ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

shaji s pillai-Niger

just doing politics to loos his chancs,popularity,unemploys get employment like pathravideo lekhakar
X REPORT ABUSE Date 26-04-10 (05:30 PM)

shaji s pillai-Niger

just doing politics to loos his chancs,popularity,unemploys get employment like pathravideo lekhakar
X REPORT ABUSE Date 26-04-10 (05:30 PM)

shaji s pillai-Niger

just doing politics to loos his chancs,popularity,unemploys get employment like pathravideo lekhakar
X REPORT ABUSE Date 26-04-10 (05:30 PM)

salman

no.
X REPORT ABUSE Date 18-01-10 (10:36 PM)

rockey

മട്റ്റുഭാഷൈലഭിനയകുന്നപൊലതന്നയ്ചിതിചല്‍മതിഒര് തെട്ടുമെല്ല
X REPORT ABUSE Date 20-11-09 (06:17 PM)

pothan

കരുണാനിധിക്കും വെക്കോവിനും അഭിനയിക്കാമെന്നുന്ദെങ്കില്‍ പിന്നെന്താ സൂര്യയ്ക്കഭിനയിച്ചാല്‍ ?
X REPORT ABUSE Date 06-11-09 (07:19 PM)

SHIYA

ഇല്ല
X REPORT ABUSE Date 06-11-09 (03:41 PM)