ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

vikadana vaadhi

i think its kind of benjamen butten... kind of a കോപ്പിയടി...
X REPORT ABUSE Date 23-11-09 (12:35 PM)

nadir

സംബവഭഹുലമായ
X REPORT ABUSE Date 22-11-09 (02:23 PM)

badboy

50%
X REPORT ABUSE Date 19-11-09 (04:44 PM)

binnyjosh

യെസ് ത്ര്‍ച്യയും പ്ര്‍തിഷികം
X REPORT ABUSE Date 11-11-09 (10:41 AM)

Joseph John Eelampa

Does not seem attractive.
X REPORT ABUSE Date 08-11-09 (07:27 AM)

faisal

ദേശീയ പുരസ്കാരം കിട്ടില്ല
X REPORT ABUSE Date 07-11-09 (10:42 AM)

faisal

അടിപൊളി സിനിമ ആയിരിക്കും ഇത്
X REPORT ABUSE Date 07-11-09 (10:40 AM)

India

one thing is sure, Big B will grab the national award, even if he acts bad - they wont award it to Mammutty - too bad!
X REPORT ABUSE Date 06-11-09 (03:42 PM)

jiby

സിനിമാ കാനാതെ എങനെ പരയും
X REPORT ABUSE Date 06-11-09 (01:50 PM)

anoop

മെയ്ക് അപിന്‍റെ പിന്ബലതില്‍ പെര്‍ഫൊം ചെയ്യുന്ന കധാപാത്രന്‍ഗല്‍ക് അവാര്‍ദ് കൊദുക്കരില്ല
X REPORT ABUSE Date 06-11-09 (09:57 AM)

manoj

മുഖം മുഴുവന്‍ ഒട്ടിചു വചു എന്തൊന്നു അഭിനയം???
X REPORT ABUSE Date 05-11-09 (08:59 PM)