ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

yahova

H1 N1 വൈറസിനേക്കാള്‍ വലിയ വൈറസല്ലേ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ശരീരത്തിലിള്ളത്.അദ്ദേഹത്തില്‍ നിന്ന് പുറത്തുപോയ വൈറസുകള്‍ ആണ് ഓഫീസര്‍മാരുടെ ശരീരത്തിലെങ്കില്‍ 'അവരുടെ കാര്യം കട്ടപ്പൊക.
X REPORT ABUSE Date 05-11-09 (06:13 PM)

suroor

ആ വൈറസ് , ഉത്തേജക മരുന്ന് കഴിച്ചതുപോലെ ഓവര്‍ ശക്തിമാനായിട്ടുണ്ടാവും .
X REPORT ABUSE Date 05-11-09 (06:16 PM)