ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

vikadan

അവിടെ ഒരു ഭരണമെ ഇല്ലാ. അവിടത്തെ പാര്‍ടീ ഗ്രാമങ്ങളെ കുറിച്ചു എല്ലാ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങള്‍ക്കു പൊലും അറിയാവുന്നതാണു. എന്തിനു പറയുന്നു അവിടെ പാര്‍ട്ടിക്കല്ലാതെ വെറെ പാര്‍ടീ തുടങ്ങാന്‍ അല്ലാ കൊടി പൊലും വെക്കാന്‍ ഈ ചുവന്ന നായ്ക്കള്‍ സമ്മതിക്കില്ല. അങ്ങിനെ ഉള്ള ഒരു സ്തലത്തു എങ്ങിനെ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പു നീതിപൂര്‍വ്വകാമായി നടക്കും. അല്ലെലും കെന്ദ്രസെനാ വരുന്നു എന്നു പറയുന്പൊള്‍ ചുവന്നവന്മാരുടെ മുഖം ചുമക്കുന്നതു എന്തു കൊണ്ട്. കൊഴി കട്ടവന്‍റെ തലയിലെ തൂവലു ഉണ്ടാകൂ എന്നു പരയുന്പൊള്‍ തലയില്‍ കൈ വെച്ച ചില ആധുനിക കൊഴിക്കള്ളന്മാരണു ഇവര്‍
X REPORT ABUSE Date 08-03-11 (04:20 AM)

V.T. Nanadakumar

Yes
X REPORT ABUSE Date 04-11-09 (11:46 PM)

jeevan

100% Central force in kerala
X REPORT ABUSE Date 04-11-09 (05:29 PM)

rehman

yes,ofcourse. specially in kannoor.
X REPORT ABUSE Date 04-11-09 (05:14 PM)

kulamtondi

I can not understand why should there be such dispute between the two democratic fronts on this matter. Only those who have the right to vote can cast their vote inspite of whether central or state force are being disbursed. Let the polling be calm and quiet and the forces are their to make it sure,
X REPORT ABUSE Date 04-11-09 (04:07 PM)

varki

യെസ് വെരി മച്. public is considesred as donkeys always.... Kerala need "Change"
X REPORT ABUSE Date 04-11-09 (02:12 PM)

Kannan S

ഇല്ല. No need of Central force
X REPORT ABUSE Date 04-11-09 (01:58 PM)