ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

jith

ഗുരു ധ്രിഷ്ട്ടി ദൊഷം ഉളാ ആളു എങനാ ഒരു സ്ത്രിഎയ് വിവ്ഹാഹം ചയുക?
X REPORT ABUSE Date 11-11-09 (05:21 PM)

deepika

അധിത്യ dasa enthaanu?
X REPORT ABUSE Date 08-11-09 (12:50 AM)

deepthy

please i wants to know about"adhitya dhesa"
X REPORT ABUSE Date 08-11-09 (12:45 AM)

test

ലേഖനം നല്ലത്.
X REPORT ABUSE Date 06-11-09 (06:46 PM)

gopal k.

ജ്യോതിഷ പംക്തി വളരെ നന്നാവുന്നുണ്ട്. അഭിനന്ദനങ്ങള്‍
X REPORT ABUSE Date 04-11-09 (02:08 PM)