ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

yahova

അവര്‍ ചെയ്തത് വളരേ വലിയ തെറ്റ് തന്നെയാണ്.അതിനുള്ള ശിക്ഷാ അവര്‍ അര്‍ ഹിക്കുന്നു.ശിക്ഷയില്‍ നിന്ന് യാതൊരു കാരണവശാലും ഒഴിവാക്കരുത്.
X REPORT ABUSE Date 02-11-09 (10:39 PM)