ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

suresh

തീര്‍ച്ചയായും ഇന്ത്യ വിജയിക്കും
X REPORT ABUSE Date 28-10-09 (10:24 AM)

kunju

വന്നലെ ധോണി ഇകു തന്നെ നല്ലെതു..... അല്ലെങ്കില്‍ തൊപ്പി തെരികും......
X REPORT ABUSE Date 27-10-09 (09:55 PM)