ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

xxx

ഈ സിനിമയുടെ ഡി.വി.ഡി ഇറക്കുമ്പോള്‍ അതില്‍ uncensored എന്നു കാണിച്ചു കട്ട് ചെയ്യാതെ കാണിക്കാന്‍ സെന്‍സര്‍ ബോര്‍ഡ് ആലോചിക്കണം.
X REPORT ABUSE Date 25-10-09 (02:57 PM)

xxx

നഗ്ന രംഗങ്ങള്‍ ഉണ്ടെങ്കില്‍ അതിനു 'എ' സര്‍ടിഫിക്കേറ്റു തന്നെ കൊടുക്കണം. യു/എ വേണമെങ്കില്‍ നഗ്ന രംഗങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കിയേ പറ്റു.
X REPORT ABUSE Date 25-10-09 (02:49 PM)

hmmm

ഉണ്ട്. അല്ലെങ്കില്‍ ഗ്രേഡിങ്ങ് നടത്തണം, അമെരികായിലെ പോലെ.
X REPORT ABUSE Date 24-10-09 (07:03 PM)