ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

മാനു

സ്ത്രീകളെ പ്രണയം നടിച്ചു മുസ്ലിമാക്കിയിട്ടെന്തു കാര്യം ഒരു സ്ത്രീയെ വിവഹം ചെയ്താൽ അവൻ മോക്ഷത്തിന്റെ പകുതി കടന്നു എന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ മതമാ‍ണിസ്‌ലാം വിവാഹത്തിനു മുമ്പ് പ്രണയം എന്നത് ഇസ്ലാം അനിവദിക്കുന്നേ ഇല്ല, ഇസ്ലാമിനെതിരെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ ഇസ്ലാമിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനും നടക്കുന്ന വരുടെ പ്രവർത്തനമാണിവ സഹോദരാ ഇതുമായി ഏതു ചോദ്യത്തിനും ഉത്തരം തരാൻ എനിക്കു മെയിൽ ദയവായി എനിക്കു മെയിലയക്കുക. തെറ്റിദ്ധാരണകൾ തിരുത്തുക ഏതൊരു മതത്തിനും നന്മകളേ ഉള്ളു ഇതുമായി ബന്ദപ്പെട്ടു കാന്തപുരം സംസാരിച്ചതെ തികച്ചും സ്വാഗതാർഹമാണു
X REPORT ABUSE Date 18-10-09 (01:29 AM)

sabu

i would like to which kind of conversation is going on and i am interested to do.
X REPORT ABUSE Date 17-10-09 (02:54 PM)

Sillu

മുസ്ലീങ്ങള്‍ നടത്തിക്കാണും..
X REPORT ABUSE Date 16-10-09 (12:18 PM)

മാനു

സ്ത്രീകളെ പ്രണയം നടിച്ചു മുസ്ലിമാക്കിയിട്ടെന്തു കാര്യം ഒരു സ്ത്രീയെ വിവഹം ചെയ്താൽ അവൻ മോക്ഷത്തിന്റെ പകുതി കടന്നു എന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ മതമാ‍ണിസ്‌ലാം വിവാഹത്തിനു മുമ്പ് പ്രണയം എന്നത് ഇസ്ലാം അനിവദിക്കുന്നേ ഇല്ല, ഇസ്ലാമിനെതിരെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ ഇസ്ലാമിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനും നടക്കുന്ന വരുടെ പ്രവർത്തനമാണിവ സഹോദരാ ഇതുമായി ഏതു ചോദ്യത്തിനും ഉത്തരം തരാൻ എനിക്കു മെയിൽ ദയവായി എനിക്കു മെയിലയക്കുക. തെറ്റിദ്ധാരണകൾ തിരുത്തുക ഏതൊരു മതത്തിനും നന്മകളേ ഉള്ളു ഇതുമായി ബന്ദപ്പെട്ടു കാന്തപുരം സംസാരിച്ചതെ തികച്ചും സ്വാഗതാർഹമാണു
X REPORT ABUSE Date 18-10-09 (01:30 AM)

manoj

ക്രിസ്റ്റിഅന്‍ മത തീവ്രവാദ്തെ കുരിച് എന്തു പരയുന്നു.എറ്റവും വലിയ മത പരിവര്‍തനം ചെയ്യിക്കുന്നത് അവരാനു.പെന്തകൊസ്റ്റ് സഭയെ നിരൊധിക്കനം
X REPORT ABUSE Date 16-10-09 (11:35 AM)