ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

govindan chembath

Never. terrorism will increase in Pakistan with the American aide through ISI and some eliments in the Pak army
X REPORT ABUSE Date 16-10-09 (10:06 PM)

Alex

നുഴഞു കയറ്റെം അവസനിപ്പിക്കതെ അവര്‍ ഒരിക്കലും രക്ഷ പെദില്ല
X REPORT ABUSE Date 15-10-09 (05:06 PM)