ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

vinod

Hhe he college kumarano? ee prayathilo?
X REPORT ABUSE Date 22-11-09 (08:30 AM)

akhil

1.താണ്ടവം2.കൊല്ലെജ്കുമാരന്‍.3]വാമനപുരംബസ് റുട്ട്..4]അലിഭായ്...5]കിലിചുണ്ടന്‍ മാംബഴം..6]ഹരിഹരന്പിള്ള ഹപ്പിയാണു..7}ഇന്നതെത് ചിന്താവിഷയം..8] സ്രദ് ധ 9] വര്‍ണ്ണപ്പകിട്ടു10}രെഡ് ചില്ലിസ് 11}ബാബ കല്യാനി12]റോക്ക് അന്ഡ് റൊള്‍.13]ഒളീംഭ്യന്‍ അന്തൊണി ആദം14]ഉടയൊന്‍.15]ഫൊറ്റൊഗ്രഫെര്‍16]ചന്ദ്രൊല്‍സവം17]കിലുക്കം.കിലുകിലുക്കം18കാക്കക്കുയില്‍19]മിസ്റ്റെര്‍ ബ്രഹ്മചാരി.20]ഒന്നാമന്‍.21]മന്ത്രികം.22]ചതുരംഗം.23]സാഗര്‍ എലിയാസ് ജക്കി.. 24]വടക്കുംനതന്‍.25]മിഴികല്‍.സാക്ഷി.26]പകല്‍ നക്ഷത്രങല്‍.27]ഫ്ലാഷ്.28]ദെവദൂതന്‍..29]ആകശഗൊപുരം..30]വാനപ്രസ്തം..31]കാലാപാനി..32}മഹാസമുദ്രം33]പരദെശീ.34]നാട്ടുരാജാവു35]അയാള്‍ കത എഴുതുകയാണു...36]ഭ്രമരം.37]വിസ്മയതുംബതു...38]ഭഗവാന്‍....39]കന്മതം...40]..സദയം...41]കുരുക്ഷെത്ര.42]അഞെല്‍ ജൊഹ്ന്‍..43]പിന്‍ ഗാമി...44]ഒരു യാത്രമൊഴി..45]രക്ത സക്ഷികല്‍ സിന്ധാബാദ്.46]ലൈഫ് ഇസ് ബുറ്റിഫുല്‍.47]ഉന്നതങലില്‍.48]വാന്‍റെഡ്..49]അച്ചനെയാനെനിക്കിഷ്ടം.50]മംബഴക്കലം.51]ഗുരു.52ദി പ്രിന്‍ സ്..53]തചൊളീ വര്‍ഗിസ് ചെകവര്‍54]ഇരുവര്‍55]പൊപ്കൊര്‍ന്‍56]ആഗ്57]കംബനി58]എയ്റ്റാക്സി
X REPORT ABUSE Date 01-11-09 (10:45 PM)

akhil

1.താണ്ടവം.....2.കൊല്ലെജ്കുമാരന്‍....3]വാമനപുരംബസ് റുട്ട്..4]അലിഭായ്...5]കിലിചുണ്ടന്‍ മാംബഴം..6]ഹരിഹരന്പിള്ള ഹപ്പിയാണു..7}ഇന്നതെത് ചിന്താവിഷയം..8] സ്രദ് ധ 9] വര്‍ണ്ണപ്പകിട്ടു....10}രെഡ് ചില്ലിസ് 11}ബാബ കല്യാനി...12]റോക്ക് അന്ഡ് റൊള്‍...13]ഒളീംഭ്യന്‍ അന്തൊണി ആദം..14]ഉടയൊന്‍...15]ഫൊറ്റൊഗ്രഫെര്‍....16]ചന്ദ്രൊല്‍സവം....17]കിലുക്കം.കിലുകിലുക്കം...18കാക്കക്കുയില്‍...19]മിസ്റ്റെര്‍ ബ്രഹ്മചാരി...20]ഒന്നാമന്‍...21]മന്ത്രികം...22]ചതുരംഗം...23]സാഗര്‍ എലിയാസ് ജക്കി.. 24]വടക്കുംനതന്‍...25]മിഴികല്‍..സാക്ഷി....26]പകല്‍ നക്ഷത്രങല്‍.....27]ഫ്ലാഷ്....28]ദെവദൂതന്‍..29]ആകശഗൊപുരം..30]വാനപ്രസ്തം..31]കാലാപാനി..32}മഹാസമുദ്രം33]പരദെശീ..34]നാട്ടുരാജാവു..35]അയാള്‍ കത എഴുതുകയാണു...36]ഭ്രമരം.37]വിസ്മയതുംബതു...38]ഭഗവാന്‍....39]കന്മതം...40]..സദയം...41]കുരുക്ഷെത്ര.42]അഞെല്‍ ജൊഹ്ന്‍..43]പിന്‍ ഗാമി...44]ഒരു യാത്രമൊഴി..45]രക്ത സക്ഷികല്‍ സിന്ധാബാദ്...46]ലൈഫ് ഇസ് ബുറ്റിഫുല്‍...47]ഉന്നതങലില്‍...48]വാന്‍റെഡ്..49]അച്ചനെയാനെനിക്കിഷ്ടം..50]മംബഴക്കലം...51]ഗുരു...52ദി പ്രിന്‍ സ്..53]തചൊളീ വര്‍ഗിസ് ചെകവര്‍54]ഇരുവര്‍55]പൊപ്കൊര്‍ന്‍
X REPORT ABUSE Date 01-11-09 (10:42 PM)

akhil

1.താണ്ടവം.....2.കൊല്ലെജ്കുമാരന്‍....3]വാമനപുരംബസ് റുട്ട്..4]അലിഭായ്...5]കിലിചുണ്ടന്‍ മാംബഴം..6]ഹരിഹരന്പിള്ള ഹപ്പിയാണു..7}ഇന്നതെത് ചിന്താവിഷയം..8] സ്രദ് ധ 9] വര്‍ണ്ണപ്പകിട്ടു....10}രെഡ് ചില്ലിസ് 11}ബാബ കല്യാനി...12]റോക്ക് അന്ഡ് റൊള്‍...13]ഒളീംഭ്യന്‍ അന്തൊണി ആദം..14]ഉടയൊന്‍...15]ഫൊറ്റൊഗ്രഫെര്‍....16]ചന്ദ്രൊല്‍സവം....17]കിലുക്കം.കിലുകിലുക്കം...18കാക്കക്കുയില്‍...19]മിസ്റ്റെര്‍ ബ്രഹ്മചാരി...20]ഒന്നാമന്‍...21]മന്ത്രികം...22]ചതുരംഗം...23]സാഗര്‍ എലിയാസ് ജക്കി.. 24]വടക്കുംനതന്‍...25]മിഴികല്‍..സാക്ഷി....26]പകല്‍ നക്ഷത്രങല്‍.....27]ഫ്ലാഷ്....28]ദെവദൂതന്‍..29]ആകശഗൊപുരം..30]വാനപ്രസ്തം..31]കാലാപാനി..32}മഹാസമുദ്രം33]പരദെശീ..34]നാട്ടുരാജാവു..35]അയാള്‍ കത എഴുതുകയാണു...36]ഭ്രമരം.37]വിസ്മയതുംബതു...38]ഭഗവാന്‍....39]കന്മതം...40]..സദയം...41]കുരുക്ഷെത്ര.42]അഞെല്‍ ജൊഹ്ന്‍..43]പിന്‍ ഗാമി...44]ഒരു യാത്രമൊഴി..45]രക്ത സക്ഷികല്‍ സിന്ധാബാദ്...46]ലൈഫ് ഇസ് ബുറ്റിഫുല്‍...47]ഉന്നതങലില്‍...48]വാന്‍റെഡ്..49]അച്ചനെയാനെനിക്കിഷ്ടം..50]മംബഴക്കലം...51]ഗുരു...52ദി പ്രിന്‍ സ്..53]തചൊളീ വര്‍ഗിസ് ചെകവര്‍54]ഇരുവര്‍55]പൊപ്കൊര്‍ന്‍
X REPORT ABUSE Date 01-11-09 (10:41 PM)

akhil

1.താണ്ടവം2കൊല്ലെജ്കുമാരന്‍.3]വാമനപുരംബസ്റുട്ട്..4]അലിഭായ്...5]കിലിചുണ്ടന്‍ മാംബഴം..6]ഹരിഹരന്പിള്ള പ്പിയാണു..7}ഇന്നതെത്ചിന്താവിഷയം..8] സ്രദ് ധ 9] വര്‍ണ്ണപ്പകിട്ടു.10}രെഡ് ചില്ലിസ് 11}ബാബ കല്യാനി...12]റോക്ക്അന്ഡ് റൊള്‍...13]ഒളീംഭ്യന്‍അന്തൊണിആദം..14]ഉടയൊന്‍...15]ഫൊറ്റൊഗ്രഫെര്‍....16]ചന്ദ്രൊല്‍സവം....17]കിലുക്കം.കിലുകിലുക്കം...18കാക്കക്കുയില്‍...19]മിസ്റ്റെര്‍ബ്രഹ്മചാരി...20]ഒന്നാമന്‍...21]മന്ത്രികം...22]ചതുരംഗം...23]സാഗര്‍എലിയാസ്ജക്കി4]]വടക്കുംനതന്‍...25]മിഴികല്‍..സാക്ഷി....26]പകല്‍നക്ഷത്രങല്‍.....27]ഫ്ലാഷ്....28]ദെവദൂതന്‍..29]ആകശഗൊപുരം..30]വാനപ്രസ്തം..31]കാലാപാനി..32}മഹാസമുദ്രം...33]പരദെശീ....34]നാട്ടുരാജാവു..35]അയാള്‍ കത എഴുതുകയാണു...36]ഭ്രമരം.37]വിസ്മയതുംബതു.38]ഭഗവാന്‍.39]കന്മതം...40]..സദയം...41]കുരുക്ഷെത്ര...42]അഞെല്‍ ജൊഹ്ന്‍..43]പിന്‍ ഗാമി.44]ഒരു യാത്രമൊഴി...45]രക്ത സക്ഷികല്‍ സിന്ധാബാദ്...46]ലൈഫ് ഇസ് ബുറ്റിഫുല്‍.47]ഉന്നതങലില്‍.48]വാന്‍റെഡ്.49]അച്ചനെയാനെനിക്കിഷ്ടം..50]മംബഴക്കലം..ഇനിതമിഴ്..51]ഇരുവര്‍..52]പൊപ്കൊണ്‍...53]ഉന്നൈപൊലൊരുവന്‍...ഇനിഹിന്ദി..54]കംബനി55]ആഗ്..ഇനി കന്നട..56]ഏയ് ടാക്
X REPORT ABUSE Date 01-11-09 (10:38 PM)

akhil

1.താണ്ടവം2കൊല്ലെജ്കുമാരന്‍.3]വാമനപുരംബസ്റുട്ട്..4]അലിഭായ്...5]കിലിചുണ്ടന്‍ മാംബഴം..6]ഹരിഹരന്പിള്ള ഹപ്പിയാണു..7}ഇന്നതെത് ചിന്താവിഷയം..8] സ്രദ് ധ 9] വര്‍ണ്ണപ്പകിട്ടു.10}രെഡ് ചില്ലിസ് 11}ബാബ കല്യാനി...12]റോക്ക് അന്ഡ് റൊള്‍...13]ഒളീംഭ്യന്‍അന്തൊണി ആദം..14]ഉടയൊന്‍...15]ഫൊറ്റൊഗ്രഫെര്‍....16]ചന്ദ്രൊല്‍സവം....17]കിലുക്കം.കിലുകിലുക്കം...18കാക്കക്കുയില്‍...19]മിസ്റ്റെര്‍ബ്രഹ്മചാരി...20]ഒന്നാമന്‍...21]മന്ത്രികം...22]ചതുരംഗം...23]സാഗര്‍ എലിയാസ്ജക്കി4]]വടക്കുംനതന്‍...25]മിഴികല്‍..സാക്ഷി....26]പകല്‍ നക്ഷത്രങല്‍.....27]ഫ്ലാഷ്....28]ദെവദൂതന്‍..29]ആകശഗൊപുരം..30]വാനപ്രസ്തം..31]കാലാപാനി..32}മഹാസമുദ്രം...33]പരദെശീ....34]നാട്ടുരാജാവു..35]അയാള്‍ കത എഴുതുകയാണു...36]ഭ്രമരം....37]വിസ്മയതുംബതു.....38]ഭഗവാന്‍....39]കന്മതം...40]..സദയം...41]കുരുക്ഷെത്ര...42]അഞെല്‍ ജൊഹ്ന്‍..43]പിന്‍ ഗാമി...44]ഒരു യാത്രമൊഴി...45]രക്ത സക്ഷികല്‍ സിന്ധാബാദ്...46]ലൈഫ് ഇസ് ബുറ്റിഫുല്‍...47]ഉന്നതങലില്‍...48]വാന്‍റെഡ്....49]അച്ചനെയാനെനിക്കിഷ്ടം....50]മംബഴക്കലം...
X REPORT ABUSE Date 01-11-09 (10:34 PM)

akhil

1.താണ്ടവം.....2.കൊല്ലെജ്കുമാരന്‍....3]വാമനപുരംബസ് റുട്ട്..4]അലിഭായ്...5]കിലിചുണ്ടന്‍ മാംബഴം..6]ഹരിഹരന്പിള്ള ഹപ്പിയാണു..7}ഇന്നതെത് ചിന്താവിഷയം..8] സ്രദ് ധ 9] വര്‍ണ്ണപ്പകിട്ടു....10}രെഡ് ചില്ലിസ് 11}ബാബ കല്യാനി...12]റോക്ക് അന്ഡ് റൊള്‍...13]ഒളീംഭ്യന്‍ അന്തൊണി ആദം..14]ഉടയൊന്‍...15]ഫൊറ്റൊഗ്രഫെര്‍....16]ചന്ദ്രൊല്‍സവം....17]കിലുക്കം.കിലുകിലുക്കം...18കാക്കക്കുയില്‍...19]മിസ്റ്റെര്‍ ബ്രഹ്മചാരി...20]ഒന്നാമന്‍...21]മന്ത്രികം...22]ചതുരംഗം...23]സാഗര്‍ എലിയാസ് ജക്കി.. 24]വടക്കുംനതന്‍...25]മിഴികല്‍..സാക്ഷി....26]പകല്‍ നക്ഷത്രങല്‍.....27]ഫ്ലാഷ്....28]ദെവദൂതന്‍..29]ആകശഗൊപുരം..30]വാനപ്രസ്തം..31]കാലാപാനി..32}മഹാസമുദ്രം...33]പരദെശീ....34]നാട്ടുരാജാവു..35]അയാള്‍ കത എഴുതുകയാണു...36]ഭ്രമരം....37]വിസ്മയതുംബതു.....38]ഭഗവാന്‍....39]കന്മതം...40]..സദയം...41]കുരുക്ഷെത്ര...42]അഞെല്‍ ജൊഹ്ന്‍..43]പിന്‍ ഗാമി...44]ഒരു യാത്രമൊഴി...45]രക്ത സക്ഷികല്‍ സിന്ധാബാദ്...46]ലൈഫ് ഇസ് ബുറ്റിഫുല്‍...47]ഉന്നതങലില്‍...48]വാന്‍റെഡ്....49]അച്ചനെയാനെനിക്കിഷ്ടം....50]മംബഴക്കലം...51]ഗുരു...52ദി പ്രിന്‍ സ്..53]തചൊളീ വര്‍ഗിസ് ചെകവര്‍...54]നി
X REPORT ABUSE Date 01-11-09 (10:30 PM)

VIJAY

ഇതാ കാതിരുന്ന പടം..........ഏഞ്ല്‍ ജൊന്‍................ഇതു ക്ലസ്സിക് സിനിമ.........ഇതിനു മുന്പു വന്ന് ക്ലസ്സിക്കുകല്‍..............താന്‍റവം..........കൊലജുകുമരന്‍..........വമനപുരംബുസ്രൂറ്റ്.........അലിഭായി.........കിലിചുന്ദന്‍ മാംഭഴം.........ഹരിഹരന്പില്ല ഹാപ്പിയാനു.........ഇനാതെ ചിന്താക്വിഷയം.........സ്രധധ...........രെദ് ചില്ലിഈസ്..........ബാബ് കല്യനി.......റോക്കു അന്ദ് റോള്‍.......ഒലിംബ്യന്‍ അന്തൊന്യ് ആദം,................................ഉടയൊന്‍..........ഫൊറ്റൊഗ്രാഫെര്‍....ചന്ദ്രൊല്‍സവം......കിലുക്കം കിലുകിലുക്കം.,,,,...കാക്കകുയില്‍............മിസ്റ്റെര്‍ ഭ്രമചാരി......ഒനനാമന്‍.........സാഗര്‍ അലിസ് ജഅക്കി.............മിഴികല്‍ സാക്ഷി........പകല്‍നക്ഷത്രങല്‍.......ഫ്ലാഷ്....ആകാശഗൊപുരം..മഹാസമുദ്രം......പരദെശീ.....നാട്ടുരാജാവു.......അയാല്‍ കത എഴുതുകയാനു .....ബ്ഹ്രമരം. വിസ്മയതുംബതു...ഭഗവന്‍........ഉന്നൈപൊല്‍ ഒരുവന്‍............ആഗ്..........പൊപ്കൊന്‍.(തമില്‍{......‍.....എയ് റ്റക്സി (കന്നദ)‍...............ഉന്നതങലില്‍...........വന്‍റെദ്.......അടുത പടം....നണമില
X REPORT ABUSE Date 28-10-09 (08:11 PM)

VIJAY

ഇതാ കാതിരുന്ന പടം..........ഏഞ്ല്‍ ജൊന്‍................ഇതു ക്ലസ്സിക് സിനിമ.........ഇതിനു മുന്പു വന്ന് ക്ലസ്സിക്കുകല്‍..............താന്‍റവം..........കൊലജുകുമരന്‍..........വമനപുരംബുസ്രൂറ്റ്.........അലിഭായി.........കിലിചുന്ദന്‍ മാംഭഴം.........ഹരിഹരന്പില്ല ഹാപ്പിയാനു.........ഇനാതെ ചിന്താക്വിഷയം.........സ്രധധ...........രെദ് ചില്ലിഈസ്..........ബാബ് കല്യനി.......റോക്കു അന്ദ് റോള്‍.......ഒലിംബ്യന്‍ അന്തൊന്യ് ആദം,................................ഉടയൊന്‍..........ഫൊറ്റൊഗ്രാഫെര്‍....ചന്ദ്രൊല്‍സവം......കിലുക്കം കിലുകിലുക്കം.,,,,...കാക്കകുയില്‍............മിസ്റ്റെര്‍ ഭ്രമചാരി......ഒനനാമന്‍.........സാഗര്‍ അലിസ് ജഅക്കി.............മിഴികല്‍ സാക്ഷി........പകല്‍നക്ഷത്രങല്‍.......ഫ്ലാഷ്....ആകാശഗൊപുരം..മഹാസമുദ്രം......പരദെശീ.....നാട്ടുരാജാവു.......അയാല്‍ കത എഴുതുകയാനു .....ബ്ഹ്രമരം. വിസ്മയതുംബതു...ഭഗവന്‍........ഉന്നൈപൊല്‍ ഒരുവന്‍............ആഗ്..........പൊപ്കൊന്‍.(തമില്‍{......‍.....എയ് റ്റക്സി (കന്നദ)‍...............ഉന്നതങലില്‍...........വന്‍റെദ്.......അടുത പടം....നണമില
X REPORT ABUSE Date 28-10-09 (08:11 PM)

VIJAY

ഇതാ കാതിരുന്ന പടം..........ഏഞ്ല്‍ ജൊന്‍................ഇതു ക്ലസ്സിക് സിനിമ.........ഇതിനു മുന്പു വന്ന് ക്ലസ്സിക്കുകല്‍..............താന്‍റവം..........കൊലജുകുമരന്‍..........വമനപുരംബുസ്രൂറ്റ്.........അലിഭായി.........കിലിചുന്ദന്‍ മാംഭഴം.........ഹരിഹരന്പില്ല ഹാപ്പിയാനു.........ഇനാതെ ചിന്താക്വിഷയം.........സ്രധധ...........രെദ് ചില്ലിഈസ്..........ബാബ് കല്യനി.......റോക്കു അന്ദ് റോള്‍.......ഒലിംബ്യന്‍ അന്തൊന്യ് ആദം,................................ഉടയൊന്‍..........ഫൊറ്റൊഗ്രാഫെര്‍....ചന്ദ്രൊല്‍സവം......കിലുക്കം കിലുകിലുക്കം.,,,,...കാക്കകുയില്‍............മിസ്റ്റെര്‍ ഭ്രമചാരി......ഒനനാമന്‍.........സാഗര്‍ അലിസ് ജഅക്കി.............മിഴികല്‍ സാക്ഷി........പകല്‍നക്ഷത്രങല്‍.......ഫ്ലാഷ്....ആകാശഗൊപുരം..മഹാസമുദ്രം......പരദെശീ.....നാട്ടുരാജാവു.......അയാല്‍ കത എഴുതുകയാനു .....ബ്ഹ്രമരം. വിസ്മയതുംബതു...ഭഗവന്‍........ഉന്നൈപൊല്‍ ഒരുവന്‍............ആഗ്..........പൊപ്കൊന്‍.(തമില്‍{......‍.....എയ് റ്റക്സി (കന്നദ)‍...............ഉന്നതങലില്‍...........വന്‍റെദ്.......അടുത പടം....നണമില
X REPORT ABUSE Date 27-10-09 (05:32 PM)

VIJAY

ഇതാ കാതിരുന്ന പടം..........ഏഞ്ല്‍ ജൊന്‍................ഇതു ക്ലസ്സിക് സിനിമ.........ഇതിനു മുന്പു വന്ന് ക്ലസ്സിക്കുകല്‍..............താന്‍റവം..........കൊലജുകുമരന്‍..........വമനപുരംബുസ്രൂറ്റ്.........അലിഭായി.........കിലിചുന്ദന്‍ മാംഭഴം.........ഹരിഹരന്പില്ല ഹാപ്പിയാനു.........ഇനാതെ ചിന്താക്വിഷയം.........സ്രധധ...........രെദ് ചില്ലിഈസ്..........ബാബ് കല്യനി.......റോക്കു അന്ദ് റോള്‍.......ഒലിംബ്യന്‍ അന്തൊന്യ് ആദം,................................ഉടയൊന്‍..........ഫൊറ്റൊഗ്രാഫെര്‍....ചന്ദ്രൊല്‍സവം......കിലുക്കം കിലുകിലുക്കം.,,,,...കാക്കകുയില്‍............മിസ്റ്റെര്‍ ഭ്രമചാരി......ഒനനാമന്‍.........സാഗര്‍ അലിസ് ജഅക്കി.............മിഴികല്‍ സാക്ഷി........പകല്‍നക്ഷത്രങല്‍.......ഫ്ലാഷ്....ആകാശഗൊപുരം..മഹാസമുദ്രം......പരദെശീ.....നാട്ടുരാജാവു.......അയാല്‍ കത എഴുതുകയാനു .....ബ്ഹ്രമരം. വിസ്മയതുംബതു...ഭഗവന്‍........ഉന്നൈപൊല്‍ ഒരുവന്‍............ആഗ്..........പൊപ്കൊന്‍.(തമില്‍{......‍.....എയ് റ്റക്സി (കന്നദ)‍...............ഉന്നതങലില്‍...........വന്‍റെദ്.......അടുത പടം....നണമില
X REPORT ABUSE Date 27-10-09 (05:32 PM)

jampolla

എന്‍റെ കൂതി നക്കാന്‍ എന്‍റെ ഫാന്സ് വന്നല്ലൊ !!!! ഞാന്‍ എന്‍റെ ഷര്‍ട്ട്‌ ഊരി !!! പാപ്പിച്ചി കാണിക്കും !!!! നോക്കെടാ എന്‍റെ ബോഡി !!!! ഞാന്‍ ലാലേട്ടന്‍ ഊമ്പന്‍ ലാലേട്ടന്‍
X REPORT ABUSE Date 17-10-09 (07:09 PM)

jampolla

എന്നെ തല്ലട്ടെ !!! ഞാന്‍ എന്‍റെ ഷര്‍ട്ട്‌ ഊരി !!! പാപ്പിച്ചി കാണിക്കും !!!! നോക്കെടാ എന്‍റെ ബോഡി !!!! ഞാന്‍ ലാലേട്ടന്‍ ഊമ്പന്‍ ലാലേട്ടന്‍
X REPORT ABUSE Date 17-10-09 (07:08 PM)

jampolla

എന്നെ തല്ലട്ടെ !!! ഞാന്‍ എന്‍റെ ഷര്‍ട്ട്‌ ഊരി !!! പാപ്പിച്ചി കാണിക്കും !!!! നോക്കെടാ എന്‍റെ ബോഡി !!!! ഞാന്‍ ലാലേട്ടന്‍ ഊമ്പന്‍ ലാലേട്ടന്‍
X REPORT ABUSE Date 17-10-09 (07:08 PM)

jampolla

എന്നെ തല്ലട്ടെ !!! ഞാന്‍ എന്‍റെ ഷര്‍ട്ട്‌ ഊരി !!! പാപ്പിച്ചി കാണിക്കും !!!! നോക്കെടാ എന്‍റെ ബോഡി !!!! ഞാന്‍ ലാലേട്ടന്‍ ഊമ്പന്‍ ലാലേട്ടന്‍
X REPORT ABUSE Date 17-10-09 (07:08 PM)

jampolla

എന്നെ തല്ലട്ടെ !!! ഞാന്‍ എന്‍റെ ഷര്‍ട്ട്‌ ഊരി !!! പാപ്പിച്ചി കാണിക്കും !!!! നോക്കെടാ എന്‍റെ ബോഡി !!!! ഞാന്‍ ലാലേട്ടന്‍ ഊമ്പന്‍ ലാലേട്ടന്‍
X REPORT ABUSE Date 17-10-09 (07:08 PM)

sagar

its better to change this sites name WEBDUNIYA to MAMMOOTTYDUNIYA....we shame on you........
X REPORT ABUSE Date 17-10-09 (11:40 AM)

KRISSH

hello thushaar..... mavelikara santhosh il alla loudspeaker,, prathibha il aayirunnu.. ee film innale vare means,, 28 days mavelikara il undairuunuu..
X REPORT ABUSE Date 16-10-09 (09:59 PM)

manoj

മമ്മൂട്ടിക്കു ഭീഷണിയാകും....സുരാജിന്‍റെ നര്‍മ്മമാണു...മമ്മൂട്ടിയുദെ പടത്തിനു...കുറചെങ്കിലും ആളെ...കയറ്റുന്നത്
X REPORT ABUSE Date 14-10-09 (07:41 PM)