ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

ramaNi

കള്ള് കൂടുതല്‍ കുടികുന്നവര്‍ ആര്‍ അവര്‍ വിജയികും
X REPORT ABUSE Date 14-10-09 (05:50 PM)

Stanly

I think LDF will win in two seats.
X REPORT ABUSE Date 13-10-09 (01:37 PM)

shahul

ഒരു സംശവുമില്ല. ഇടതുമുന്നണി തന്നെ വിജയിക്കും.
X REPORT ABUSE Date 10-10-09 (11:37 PM)

rafeek

മുരളിയുടാമുന്നണി
X REPORT ABUSE Date 09-10-09 (06:47 PM)

raaja

കള്ളം കൂടുതല്‍ പറയുന്നവരുടാ മുന്നണി
X REPORT ABUSE Date 09-10-09 (06:46 PM)

raju

ഇടതുമുന്നണി
X REPORT ABUSE Date 09-10-09 (03:51 PM)

raman

മുരളിയുടാമുന്നണി
X REPORT ABUSE Date 09-10-09 (01:34 PM)

Nalan

വലത് മുന്നണി
X REPORT ABUSE Date 09-10-09 (12:06 PM)